ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3แผ่นดิน ไหว้พระ 7 วัด เเก้ชง เปิดดวงเศรษฐี 4D3N BY FD (MAY-JUN'18)

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3แผ่นดิน ไหว้พระ 7 วัด เเก้ชง เปิดดวงเศรษฐี 4D3N BY FD (MAY-JUN'18)
ราคา: 10,988 บาท
รหัสสินค้า: GS25_MFM03_FD
สถานะสินค้า:
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 4วัน3คืน

3แผ่นดิน ไหว้พระ 7 วัด เเก้ชง เปิดดวงเศรษฐี

โดยสายการบิน Air Asia

** ทัวร์ฮ่องกงดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์ ** 
กำหนดการเดินทาง รายละเอียดไฟล์ทบิน และ เวลาบิน ราคา ผู้ใหญ่ ท่านละ
(พัก 1 ห้อง 2 ท่าน)
ราคา 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ (เด็กมีเตียง) ราคา 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ (เด็กไม่มีเตียง) ห้องพักเดี่ยว เพิ่ม ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ท่านละ

เดือน พฤษภาคม 2561
03-06 พ.ค. 61 03MAY FD762 DMK-MFM 10.05-13.45
0
6MAY FD767 MFM-DMK 23.55-01.40
10,988 13,988 13,988 4,000 8,900
17-20 พ.ค. 61 17MAY FD762 DMK-MFM 10.05-13.45
20MAY FD767 MFM-DMK 23.55-01.40
10,988 13,988 13,988 4,000 8,900

เดือน มิถุนายน 2561
2-5 มิ.ย. 61 02JUN FD762 DMK-MFM 10.05-13.45
05JUN FD767 MFM-DMK 22.10-23.55
10,988 13,988 13,988 4,000 8,900
09-12 มิ.ย. 61 09JUN FD762 DMK-MFM 10.05-13.45
12JUN FD767 MFM-DMK 22.10-23.55
10,988 13,988 13,988 4,000 8,900
23-26 มิ.ย. 61 23JUN FD762 DMK-MFM 10.05-13.45
26JUN FD767 MFM-DMK 22.10-23.55
10,988 13,988 13,988 4,000 8,900
 

 
** อัตราค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 บาท / ทริป / ต่อลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน **

 
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป และ กลับตามรายการที่ระบุ ชั้น Economy Class รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามกำหนดการณ์เต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน โดยอ้างอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินใบใหญ่ ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท กับ สายการบิน Air Asia คือ อนุญาตให้ผู้เดินทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม 1 ชิ้น เท่านั้น และ สัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง มีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม เท่านั้น
 • ค่ามัคคุเมศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศฮ่องกง กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางประเทศฮ่องกง ได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศฮ่องกงให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ไปพำนักระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศฮ่องกงไม่เกิน 30 วัน) กรณีมีการประกาศให้ยื่นขอวีซ่ากระทันหันก่อนการเดินทาง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละประมาณ 1,500 บาท (Single Entry) โดยยื่นวีซ่าที่สถานทูตจีน
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน ท่านสามารถโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน ท่านละ
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ  มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท