ทัวร์มาเก๊า จูไห่ โบสถ์เซนต์ปอล อิสระช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ 3 วัน 2 คืน By NX (เม.ย.-มิ.ย.61)

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ โบสถ์เซนต์ปอล อิสระช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ 3 วัน 2 คืน By NX (เม.ย.-มิ.ย.61)
ราคา: 8,899 บาท
รหัสสินค้า: SSH_CSMFMNX06_NX
สถานะสินค้า:
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ โบสถ์เซนต์ปอล อิสระช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์
3 วัน 2 คืน By AIR MACAU NX (เดินทาง เม.ย.-มิ.ย.61)

ทัวร์ฮ่องกงดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์ 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
เด็ก 2-18 ปี พักเดี่ยว(จ่ายเพิ่ม) ราคา
ไม่รวมตั๋ว
วันที่ 28-30 เมษายน 2561 9,899 12,899 3,900 5,899
วันที่ 05-07 พฤษภาคม 2561 8,899 11,899 3,900 5,899
วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2561 8,899 11,899 3,900 5,899
วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2561 8,899 11,899 3,900 5,899
วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561 8,899 11,899 3,900 5,899
วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2561 8,899 11,899 3,900 5,899
วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2561 8,899 11,899 3,900 5,899
วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2561 8,899 11,899 3,900 5,899
วันที่ 31 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2561 8,899 11,899 3,900 5,899
วันที่ 07-09 มิถุนายน 2561 8,899 11,899 3,900 5,899
วันที่ 09-11 มิถุนายน 2561 8,899 11,899 3,900 5,899
วันที่ 14-16 มิถุนายน 2561 8,899 11,899 3,900 5,899
วันที่ 16-18 มิถุนายน 2561 8,899 11,899 3,900 5,899
วันที่ 21-23 มิถุนายน 2561 8,899 11,899 3,900 5,899
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2561 8,899 11,899 3,900 5,899
วันที่ 28-30 มิถุนายน 2561 8,899 11,899 3,900 5,899
 
อัตราค่าบริการ *รวม*
 1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น
 2. ที่พักโรงแรม 3 ดาว 2 คืน ตามโปรแกรม (จัดให้พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
 1. ค่าอาหาร 6 มื้อ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้)
 2. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 4. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งราคาทัวร์นี้ เป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 2,500 บาท (หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน ท่านต้องชำระเพิ่ม)
 5. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่อง จำกัดไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม
 6. ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนแบบ 144 ชั่วโมง (เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)
กรณีที่ทาง ตม.จีน ระงับการใช้วีซ่าเข้าประเทศจีนแบบ 144 ชั่วโมง ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่า ที่เกิดขึ้นตามจริง และขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น)
 1. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่น คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)    ** คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 16 – 69 ปี เท่านั้น **
หมายเหตุ:  กรณีผู้เดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ปี และผู้เดินทาง อายุ 70 ปี ขึ้นไป คุ้มครองเพียง 50%
    ของวงเงินคุ้มครอง และ สำหรับผู้เดินทาง อายุไม่ถึง 1 เดือน กรมธรรม์ไม่รับคุ้มครองใดๆ ทั้งสิ้น **
ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง**
การประกันไม่คุ้มครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่าบริการ *ไม่รวม*
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 3. ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,200 บาท/ทริป/ต่อท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่ , ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน)
 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 5. ค่าทำวีซ่าชาวต่างชาติ ซึ่งไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศจีนแบบ 144 ชั่วโมง (กรณีต่างชาติ จ่ายเพิ่มจากค่าทัวร์ 1,000 หยวน และผู้เดินทางเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าเอง)
 6. กรณีที่วีซ่าเข้าประเทศจีนแบบ 144 ชั่วโมง ถูกยกเลิกไม่ว่ากรณีนี้ใดๆ ก็ตามและมีเหตุต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำ วีซ่าเดี่ยวยื่นปกติ 4 วัน ทำการ ท่านละ 1,500 บาท หรือ วีซ่าด่วน 2 วัน ทำการ ท่านละ 2,550 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)
หมายเหตุ
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบจอยทัวร์เท่านั้น กรณีต้องการตัดกรุ๊ปเหมา โปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้ง หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ์ เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม