EASY HONGKONG - NGONPING 3D2N BY CX (APR-OCT'18)

EASY HONGKONG - NGONPING 3D2N BY CX (APR-OCT'18)
ราคา: 15,900 บาท
รหัสสินค้า: CUT_EHN_CX
สถานะสินค้า:
ทัวร์ฮ่องกง นอนปิง 3วัน2คืน
สายการบินคาเธ่ แปซิฟิค
เดินทาง เมษายน-ตุลาคม61

ทัวร์ฮ่องกงดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน
พักเดี่ยว เที่ยวบิน
:: ราคาโปรโมชั่น!!!ไม่มีราคาเด็ก ::
07 - 09 เมษายน 61 20,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1
27 – 29 เมษายน 61 20,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1
18 - 20 พฤษภาคม 61 16,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1
19 - 21 พฤษภาคม 61 16,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1
25 - 27 พฤษภาคม 61 16,900.- 6,500.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10
CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1
15 – 17 มิถุนายน 61 16,900.- 6,500.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10
CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1
22 - 24 มิถุนายน 61 16,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1
23 - 25 มิถุนายน 61 15,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1
29 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 61 16,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX617 HKGBKK 21.35-23.30
06 - 08 กรกฎาคม 61 17,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1
13 - 15 กรกฎาคม 61 17,900.- 6,500.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10
CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1
14 - 16 กรกฎาคม 61 17,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1
20 - 22 กรกฎาคม 61 17,900.- 6,500.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10
CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1
03 - 05 สิงหาคม 61 17,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX617 HKGBKK 21.35-23.30
10 - 12 สิงหาคม 61
วันแม่แห่งชาติ
20,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX617 HKGBKK 21.35-23.30
17 - 19 สิงหาคม 61 17,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX617 HKGBKK 21.35-23.30
18 - 20 สิงหาคม 61 17,900.- 6,500.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10
CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1
24 - 26 สิงหาคม 61 17,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX617 HKGBKK 21.35-23.30
25 - 27 สิงหาคม 61 17,900.- 6,500.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10
CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1
31 สิงหาคม – 02 กันยายน 61 17,900.- 6,500.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10
CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1
08 - 10 กันยายน 61 15,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX617 HKGBKK 21.35-23.30
21 - 23 กันยายน 61 15,900.- 6,500.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10
CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1
12 – 14 ตุลาคม 61
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
20,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX617 HKGBKK 21.35-23.30
13 - 15 ตุลาคม 61
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
20,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX617 HKGBKK 21.35-23.30
19 - 21 ตุลาคม 61 19,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX617 HKGBKK 21.35-23.30
20 - 22 ตุลาคม 61 19,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX617 HKGBKK 21.35-23.30
26 - 28 ตุลาคม 61 19,900.- 6,500.- CX700 BKKHKG 08.15-12.10
CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1
ราคาอื่นๆ
 1. ทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 7,900 บาท
 2. จอยแลนด์ ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินราคา 12,900 บาท
 3. ราคาข้างต้นสำหรับพาสปอร์ทไทยเท่านั้น สำหรับพาสปอร์ทต่างชาติ กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้นค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 • ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน **เนื่องจากห้องพักโรงแรมในฮ่องกงจะมีขนาดเล็ก ห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ขนาดของห้องจะเท่ากันกับห้องพัก 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน พื้นที่ใช้สอยก็อาจจะไม่เพียงพอ ฉะนั้นหากลูกค้าต้องการพักด้วยกัน 3 ท่าน กรุณายอมรับขนาดห้องพักของโรงแรมในฮ่องกง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่หน้า
 • **ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน ไม่เกิน 30 กิโล / ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยว สำหรับลูกค้าต่างชาติ
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด **เกินจาก 30 กิโลกรัม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
 • ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 120 เหรียญ / ท่าน / ทริป (หัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ)