EASY HONGKONG - MACAU 3D2N BY CX (APR-SEP)

EASY HONGKONG - MACAU 3D2N BY CX (APR-SEP)
ราคา: 16,900 บาท
รหัสสินค้า: CUT_EHM_XJ
สถานะสินค้า:
EASY HONGKONG - MACAU
3D2N BY CX (APR-SEP)


*ทัวร์ญี่ปุ่นดีที่สุด กับ มิร่าออนทัวร์ * 
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน
พักเดี่ยว เที่ยวบิน
22 - 24 เมษายน 61 18,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX703 HKGBKK 19.50-21.45
29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 61
วันหยุดแรงงาน
20,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX703 HKGBKK 19.50-21.45
06 – 08 พฤษภาคม 61 17,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX703 HKGBKK 19.50-21.45
13 – 15 พฤษภาคม 61 17,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX703 HKGBKK 19.50-21.45
27 – 29 พฤษภาคม 61 17,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX703 HKGBKK 19.50-21.45
10 – 12 มิถุนายน 61 16,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX703 HKGBKK 19.50-21.45
17 – 19 มิถุนายน 61 16,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX703 HKGBKK 19.50-21.45
01 – 03 กรกฎาคม 61 18,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX703 HKGBKK 19.50-21.45
08 – 10 กรกฎาคม 61 18,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX703 HKGBKK 19.50-21.45
22 – 24 กรกฎาคม 61 18,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX703 HKGBKK 19.50-21.45
29 – 31 กรกฎาคม 61 18,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX703 HKGBKK 19.50-21.45
05 – 07 สิงหาคม 61 18,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX703 HKGBKK 19.50-21.45
12 – 14 สิงหาคม 61
วันแม่แห่งชาติ
19,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX703 HKGBKK 19.50-21.45
02 – 04 กันยายน 61 17,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX703 HKGBKK 19.50-21.45
09 – 11 กันยายน 61 16,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX703 HKGBKK 19.50-21.45
16 – 18 กันยายน 61 17,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX703 HKGBKK 19.50-21.45
23 – 25 กันยายน 61 16,900.- 6,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX703 HKGBKK 19.50-21.45
ราคาอื่นๆ
 1. ทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 7,900 บาท
 2. จอยแลนด์ ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินราคา 12,900 บาท
 3. ราคาข้างต้นสำหรับพาสปอร์ทไทยเท่านั้น สำหรับพาสปอร์ทต่างชาติ กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามค่าใช้จ่ายส่วนต่าง


 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้นค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 • ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน **เนื่องจากห้องพักโรงแรมในฮ่องกงจะมีขนาดเล็ก ห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ขนาดของห้องจะเท่ากันกับห้องพัก 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน พื้นที่ใช้สอยก็อาจจะไม่เพียงพอ ฉะนั้นหากลูกค้าต้องการพักด้วยกัน 3 ท่าน กรุณายอมรับขนาดห้องพักของโรงแรมในฮ่องกง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่หน้า
 • **ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน ไม่เกิน 30 กิโล / ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยว สำหรับลูกค้าต่างชาติ
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด **เกินจาก 30 กิโลกรัม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
 • ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 120 เหรียญ / ท่าน / ทริป (หัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ)