EASY LOVELY FLY TO MACAU (ทัวร์มาเก๊า-จูไห่) 3D2N ฺBY FD (ม.ค.-มิ.ย.61)

EASY LOVELY FLY TO MACAU (ทัวร์มาเก๊า-จูไห่) 3D2N ฺBY FD (ม.ค.-มิ.ย.61)
ราคา: 6,900 บาท
รหัสสินค้า: CUT_MACAU_FD
สถานะสินค้า:
EASY LOVELY FLY TO MACAU (ทัวร์มาเก๊า-จูไห่)
เดินทาง ม.ค.-มิ.ย.61 3D2N  ฺBY FD 

ทัวร์ฮ่องกงที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุ 2 – 18 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 – 2 ท่าน
พักเดี่ยว
05 – 07 ม.ค. 61 6,900.- 10,400.- 3,500.-
12 – 14 ม.ค. 61 8,900.- 12,400.- 3,500.-
19 – 21 ม.ค. 61 7,900.- 11,400.- 3,500.-
20 – 22 ม.ค. 61 7,900.- 11,400.- 3,500.-
26 – 28 ม.ค. 61 8,900.- 12,400.- 3,500.-
27 – 29 ม.ค. 61 7,900.- 11,400.- 3,500.-
02 – 04 ก.พ. 61 8,900.- 12,400.- 3,500.-
03 – 05 ก.พ. 61 7,900.- 11,400.- 3,500.-
09 – 11 ก.พ. 61 9,900.- 13,400.- 3,500.-
10 – 12 ก.พ. 61 10,900.- 14,400.- 3,500.-
01 – 03 มี.ค. 61 **มาฆบูชา 11,900.- 15,400.- 3,500.-
09 – 11 มี.ค. 61 8,900.- 12,400.- 3,500.-
10 – 12 มี.ค. 61 7,900.- 11,400.- 3,500.-
16 – 18 มี.ค. 61 8,900.- 12,400.- 3,500.-
17 – 19 มี.ค. 61 7,900.- 11,400.- 3,500.-
24 – 26 มี.ค. 61 7,900.- 11,400.- 3,500.-
06 – 08 เม.ย. 61 **วันจักรี 11,900.- 15,400.- 3,500.-
07 – 09 เม.ย. 61 11,900.- 15,400.- 3,500.-
13 – 15 เม.ย. 61 **วันสงกรานต์ 13,900.- 17,400.- 3,500.-
14 – 16 เม.ย. 61 **วันสงกรานต์ 13,900.- 17,400.- 3,500.-
20 – 22 เม.ย. 61 8,900.- 12,400.- 3,500.-
21 – 23 เม.ย. 61 8,900.- 12,400.- 3,500.-
27 – 29 เม.ย. 61 9,900.- 13,400.- 3,500.-
28 – 30 เม.ย. 61 9,900.- 13,400.- 3,500.-
04 – 06 พ.ค. 61 7,900.- 11,400.- 3,500.-
18 – 20 พ.ค. 61 6,900.- 10,400.- 3,500.-
25 – 27 พ.ค. 61 7,900.- 11,400.- 3,500.-
08 – 10 มิ.ย. 61 6,900.- 10,400.- 3,500.-
15 – 17 มิ.ย. 61 7,900.- 11,400.- 3,500.-
22 – 24 มิ.ย. 61 7,900.- 11,400.- 3,500.-
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 61 7,900.- 11,400.- 3,500.-
ราคาอื่นๆ
 1. ทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 3,500 บาท
 2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินราคา 5,500 บาท
 3. ราคาทัวร์ข้างต้น รวมค่าวีซ่าแบบกรุ๊ป 144 แล้ว ในกรณีที่วีซ่ากรุ๊ป 144 ถูกระงับ ขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าหน้าด่าน หรือ วีซ่าเดี่ยว ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 4. ราคาข้างต้นสำหรับพาสปอร์ทไทยเท่านั้น สำหรับพาสปอร์ทต่างชาติ กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามค่าใช้จ่ายส่วนต่าง 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้นค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 • ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
 • **ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน ไม่เกิน 20 กิโล / ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่สามารถทำคืนได้ในกรณีลูกค้าที่มีวีซ่าอยู่แล้วและสำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น)
  กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ชั่วโมง ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ในกรณีลูกค้าแจ้งยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยว สำหรับลูกค้าต่างชาติ
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด **ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
 • ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 120 หยวน / ท่าน / ทริป (หัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ)