EASY HONGKONG - OCEAN (ทัวร์ฮ่องกง สวนสนุกโอเชี่ยน ปาร์ค) 3D2N BY CX ทัวร์ฮ่องกงที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

EASY HONGKONG - OCEAN (ทัวร์ฮ่องกง สวนสนุกโอเชี่ยน ปาร์ค) 3D2N BY CX ทัวร์ฮ่องกงที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์
ราคา: 26,900 บาท
รหัสสินค้า: CUT_HK-OCE_CX
สถานะสินค้า:
EASY HONGKONG - OCEAN (ทัวร์ฮ่องกง สวนสนุกโอเชี่ยน ปาร์ค) 3D2N BY CX

ทัวร์ฮ่องกงที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์


 
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุ ต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1– 2 ท่าน
พักเดี่ยว
13 – 15 เม.ย. 61 **วันสงกรานต์ 26,900.- 26,900.- 5,500.-
ราคาอื่นๆ
 1. ทารกINFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 7,900 บาท
 2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินราคา 19,900 บาท
 3. ราคาข้างต้นสำหรับพาสปอร์ทไทยเท่านั้น สำหรับพาสปอร์ทต่างชาติ กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามค่าใช้จ่ายส่วนต่าง
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้นค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 • ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน**เนื่องจากห้องพักโรงแรมในฮ่องกงจะมีขนาดเล็ก ห้องพักสำหรับ 3 ท่านขนาดของห้องจะเท่ากันกับห้องพัก 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน พื้นที่ใช้สอยก็อาจจะไม่เพียงพอ ฉะนั้นหากลูกค้าต้องการพักด้วยกัน 3 ท่าน กรุณายอมรับขนาดห้องพักของโรงแรมในฮ่องกง
 • **ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน ไม่เกิน 30 กิโล / ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยว สำหรับลูกค้าต่างชาติ
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด**เกินจาก30 กิโลกรัม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
 • ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 120 เหรียญ / ท่าน / ทริป (หัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ)