HONG KONG ไหว้พระ 9 วัด 4D3N BY EK ทัวร์ฮ่องกงดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

HONG KONG ไหว้พระ 9 วัด 4D3N BY EK ทัวร์ฮ่องกงดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์
ราคา: 16,900 บาท
รหัสสินค้า: BIZ_HOK9TEM_EK
สถานะสินค้า:
HONG KONG ไหว้พระ 9 วัด 4D3N BY EK

ทัวร์ฮ่องกงดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

อัตราค่าบริการ
:

 
โปรแกรม ฮ่องกง  ไหว้พระ 9 วัด  4 วัน 3 คืน
 
วันที่เดินทาง
ราคาผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปื พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
 
พักเดี่ยว
02-05 พ.ย. 60 16,900 16,900 16,900 15,900 6,000
09-12 พ.ย. 60 17,900 17,900 17,900 16,900 6,000
16-19 พ.ย. 60 17,900 17,900 17,900 16,900 6,000
23-26 พ.ย. 60 17,900 17,900 17,900 16,900 6,000
01 – 04 ธ.ค. 60 18,900 18,900 18,900 17,900 6,000
14-17 ธ.ค. 60 17,900 17,900 17,900 16,900 6,000
21-24 ธ.ค.60 19,900 19,900 19,900 18,900 6,000
04-07 ม.ค.60 18,900 18,900 18,900 17,900 6,000
11-14 ม.ค.60 17,900 17,900 17,900 16,900 6,000
18-21 ม.ค.60 17,900 17,900 17,900 16,900 6,000
25-28 ม.ค. 60 17,900 17,900 17,900 16,900 6,000
 


 
อัตราค่าบริการรวม

1. ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ชั้นประหยัด) เส้นทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
2. ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุหรือเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ
5. ค่าภาษีสนามบินขาออกเมืองไทย-ฮ่องกง และค่าภาษีน้ำมัน (ราคา ณ วันที่ 4 ม.ค. 2556)
6. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ (เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด และอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ)
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 30 กก.)
4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถประมาณ 160 HKD ตลอดการเดินทาง
5. ค่าทำหนังสือเดินทาง
6. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่ม (ตามข้อกำหนดของสายการบิน)