HONG KONG พระใหญ่นองปิง 3D2N BY EK ทัวร์ฮ่องกงดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

HONG KONG พระใหญ่นองปิง 3D2N BY EK ทัวร์ฮ่องกงดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์
ราคา: 17,900 บาท
รหัสสินค้า: BIZ_HOKBBS_EK
สถานะสินค้า:
HONG KONG พระใหญ่นองปิง 3D2N BY EK

ทัวร์ฮ่องกงดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

อัตราค่าบริการ
:
 
โปรแกรม ฮ่องกง พระใหญ่ ชิว 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง ราคาผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปื พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว
03-05 พ.ย. 60 17,900 17,900 17,900 16,900 5,500
10-12 พ.ย. 60 17,900 17,900 17,900 16,900 5,500
17-19 พ.ย. 60 17,900 17,900 17,900 16,900 5,500
04-06 ธ.ค. 60 17,900 17,900 17,900 16,900 5,500
08-10 ธ.ค. 60 19,900 19,900 19,900 18,900 5,500
10-12 ธ.ค. 60 18,900 18,900 18,900 17,900 5,500
15-17 ธ.ค. 60 17,900 17,900 17,900 16,900 5,500
28-30 ธ.ค. 60 20,900 20,900 20,900 19,900 5,500
30ธ.ค.60-01 ม.ค.61 25,900 25,900 25,900 24,900 5,500
02-04 ม.ค. 61 17,900 17,900 17,900 16,900 5,500
12-14 ม.ค. 61 17,900 17,900 17,900 16,900 5,500
19-21 ม.ค. 61 17,900 17,900 17,900 16,900 5,500
 
 


 
อัตราค่าบริการรวม
 
1. ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ชั้นประหยัด) เส้นทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
2. ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุหรือเทียบเท่า ** กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง  TWN / DBL / SGL / TRP หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก**
3. ค่าอาหาร 4 มื้อ ตามที่ระบุ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ
5. ค่าภาษีสนามบินขาออกเมืองไทย-ฮ่องกง และค่าภาษีน้ำมัน (ราคา ณ วันที่ 4 ม.ค. 2556)
6. หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (กรณีผู้เดินทางมากกว่า 15 ท่านขึ้นไป)
7. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
8. 1 SIM CARD / ROOM

อัตราค่าบริการไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ (เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด และอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ)
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 30 กก.)
4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถประมาณท่านละ100 HKD/ทริป/คน
5. ค่าทำหนังสือเดินทาง
6. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่ม (ตามข้อกำหนดของสายการบิน)