ทัวร์มาเลเซีย สิงค์โปร์ 4D3N BY AK (FEB-OCT'18)

ทัวร์มาเลเซีย สิงค์โปร์ 4D3N BY AK (FEB-OCT'18)
ราคา: 14,999 บาท
รหัสสินค้า: SPB_DUO_AK-TR
สถานะสินค้า:
ทัวร์มาเลเซีย สิงค์โปร์ 6วัน5คืน

เที่ยวสวนสนุกระดับโลก Universal Studio (ไม่รวมค่าบัตร)
 บินเข้ามาเลเซีย // ออกสิงคโปร์  ไม่ย้อนทาง
นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ ชมวิวที่เก็นติ้ง ไฮแลนด์
สัมผัสเสน่ห์เมืองกัวลาลัมเปอร์ , ปุตราจาย่า ,มะละกา, ยะโฮว์
ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
 ชมโชว์แสงสียามค่ำคืนที่ Marina Bay Sand
 พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3* เก็นติ้ง 1 คืน // ยะโฮว์ 1 คืน // สิงคโปร์ 1 คืน


โดยสายการบิน Air Asia (AK) + FLYSCOOT (TR) ( FEB-OCT'18 )

ทัวร์มาเลสิงค์โปร์ดีที่สุด กับ มิร่าออนทัวร์ 
MAR-2018
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
(พักห้องคู่)
จอยแลนด์ พักเดี่ยว
ไม่เข้า
Universal
เข้า
Universal
AK881
0925-1240
TR868
2200-2330
9-12 MAR 2018 15,555.- เพิ่ม 1,850.- -4,500.- 5,900.-
AK881
0925-1240
TR868
2200-2330
16-19 MAR 2018 15,555.- เพิ่ม 1,850.- -4,500.- 5,900.-
AK881
0925-1240
TR868
2200-2330
23-26 MAR 2018 14,555.- เพิ่ม 1,850.- -4,500.- 5,900.-
APR-2018
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
(พักห้องคู่)
จอยแลนด์ พักเดี่ยว
ไม่เข้า
Universal
เข้า
Universal
AK881
0925-1240

TR868
2200-2330
5-8 APR 2018
วันจักรี
15,999.- เพิ่ม 1,850.- -4,500.- 5,900.-
AK881
0925-1240

FD350
2035-2200
11-14 APR 2018
วันสงกรานต์
16,999.-
13,999.-
เพิ่ม 1,850.- -4,500.- 5,900.-
AK881
0925-1240

FD350
2035-2200
12-15 APR 2018
วันสงกรานต์
16,999.- เพิ่ม 1,850.- -4,500.- 5,900.-
AK881
0925-1240

FD350
2035-2200
13-16 APR 2018
วันสงกรานต์
17,500.-
15,999.-
เพิ่ม 1,850.- -4,500.- 5,900.-
AK881
0925-1240

FD350
2035-2200
14-17 APR 2018
วันสงกรานต์
15,999.- เพิ่ม 1,850.- -4,500.- 5,900.-
AK881
0925-1240

TR868
2200-2330
26-29 APR 2018 15,999.- เพิ่ม 1,850.- -4,500.- 5,900.-
MAY-2018
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
(พักห้องคู่)
จอยแลนด์ พักเดี่ยว
ไม่เข้า
Universal
เข้า
Universal
AK881
0925-1240

TR868
2200-2330
4-7 MAY 2018 15,555.- เพิ่ม 1,850.- -4,500.- 5,900.-
11-14 MAY 2018 14,999.- เพิ่ม 1,850.- -4,500.- 5,900.-
 
JUNE-2018
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
(พักห้องคู่)
จอยแลนด์ พักเดี่ยว
ไม่เข้า
Universal
เข้า
Universal
AK881
0925-1240

TR868
2200-2330
8-11 JUNE 2018 15,555.- เพิ่ม 1,850.- -4,500.- 5,900.-
22-25 JUNE 2018 15,555.- เพิ่ม 1,850.- -4,500.- 5,900.-
JULY-2018
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
(พักห้องคู่)
จอยแลนด์ พักเดี่ยว
ไม่เข้า
Universal
เข้า
Universal
AK881
0925-1240

TR868
2200-2330
13-16 JULY 2018 15,555.- เพิ่ม 1,850.- -4,500.- 5,900.-
AK881
0925-1240

TR868
2200-2330
20-23 JULY 2018 15,555.- เพิ่ม 1,850.- -4,500.- 5,900.-
AK881
0925-1240

FD350
2035-2200
27-30 JULY 2018
วันเฉลิมพระชมน์พรรษาฯ
16,999.- เพิ่ม 1,850.- -4,500.- 5,900.-
AUG-2018
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
(พักห้องคู่)
จอยแลนด์ พักเดี่ยว
ไม่เข้า
Universal
เข้า
Universal
AK881
0925-1240

FD350
2035-2200
10-13 AUG 2018
วันแม่
15,999.- เพิ่ม 1,850.- -4,500.- 5,900.-
AK881
0925-1240

TR868
2200-2330
17-20 AUG 2018 15,555.- เพิ่ม 1,850.- -4,500.- 5,900.-
AK881
0925-1240

TR868
2200-2330
31 AUG- 3 SEP 2018 15,555.- เพิ่ม 1,850.- -4,500.- 5,900.-
SEP-2018
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
(พักห้องคู่)
จอยแลนด์ พักเดี่ยว
ไม่เข้า
Universal
เข้า
Universal
AK881
0925-1240

TR868
2200-2330
7-10 SEP 2018 15,555.- เพิ่ม 1,850.- -4,500.- 5,900.-
AK881
0925-1240

TR868
2200-2330
21-24 SEP 2018 15,555.- เพิ่ม 1,850.- -4,500.- 5,900.-
OCT-2018
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
(พักห้องคู่)
จอยแลนด์ พักเดี่ยว
ไม่เข้า
Universal
เข้า
Universal
AK881
0925-1240

TR868
2200-2330
5-8 OCT 2018 15,999.- เพิ่ม 1,850.- -4,500.- 5,900.-
AK881
0925-1240

FD350
2035-2200
12-15 OCT 2018 16,999.- เพิ่ม 1,850.- -4,500.- 5,900.-
AK881
0925-1240

FD350
2035-2200
20-23 OCT 2018 16,999.- เพิ่ม 1,850.- -4,500.- 5,900.-
AK881
0925-1240

TR868
2200-2330
26-29 OCT 2018 14,999.- เพิ่ม 1,850.- -4,500.- 5,900.-
 
อัตรานี้รวม 
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–หาดใหญ่ // สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าที่พัก 5 คืนพักห้องละ 2 ท่านตามรายการ
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 
อัตรานี้ไม่รวม 
 1. ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถ 60 RM ตลอดทริป + ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ
 2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง**
Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost