ทัวร์มาเลเซีย สิงค์โปร์ เที่ยวครบคุ้ม 6D5N BY SL (APR-OCT'18)

ทัวร์มาเลเซีย สิงค์โปร์ เที่ยวครบคุ้ม 6D5N BY SL (APR-OCT'18)
ราคา: 21,999 บาท
รหัสสินค้า: SPB_CMS_SL
สถานะสินค้า:
ทัวร์มาเลเซีย สิงค์โปร์ 6วัน5คืน
ออกเที่ยวทั้งที ทั้งเที่ยวครบและคุ้ม


²
พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3-4*  
ปีนัง 1 คืน /คาเมร่อนไฮแลนด์ 1 คืน /  เก็นติ้งไฮแลนด์ 1 คืน / ยะโฮว์ 1 คืน / สิงคโปร์ 1 คืน


เดินทางโดยสายการบิน Lion Air
(APR-OCT'18)


ทัวร์มาเลสิงค์โปดีที่สุด กับ มิร่าออนทัวร์อัตราค่าบริการ
**สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**
 
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
SL702
DMK-HDY
0745-0915

///////
TR868
SIN-DMK
2200-2330
22-27 FEB 2018 21,999.- -3,800.- 7,500.-
15-22 MAR 2018 21,999.- -3,800.- 7,500.-
11-16 APR 2018
วันสงกรานต์
22,999.- -3,800.- 7,500.-
12-17 APR 2018
วันสงกรานต์
22,999.- -3,800.- 7,500.-
24-29 MAY 2018 21,999.- -3,800.- 7,500.-
14-19 JUNE 2018 21,999.- -3,800.- 7,500.-
25-30 JUL 2018 21,999.- -3,800.- 7,500.-
8-13 AUG 2018 21,999.- -3,800.- 7,500.-
20-25 SEP 2018 21,999.- -3,800.- 7,500.-
10-15 OCT 2018 21,999.- -3,800.- 7,500.-
18-23 OCT 2018 21,999.- -3,800.- 7,500.-


อัตรานี้รวม 
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–หาดใหญ่ // สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าที่พัก 5 คืนพักห้องละ 2 ท่านตามรายการ
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 
อัตรานี้ไม่รวม 
 1. ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถ 60 RM ตลอดทริป + ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ
 2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง**
Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost