ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4D3N By TG (ตลอดทั้งปี61)

ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4D3N By TG (ตลอดทั้งปี61)
ราคา: 20,900 บาท
รหัสสินค้า: DHD_MS3_TG
สถานะสินค้า:
ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ MS3 4 วัน 3 คืน [TG]
ปุตราจาย่า-เก็นติ้ง-กัวลาลัมเปอร์-มะละกา-ยะโฮร์-สิงคโปร์
(บินลงกัวลาลัมเปอร์ – บินกลับจากสิงคโปร์)
เดินทางตลอดทั้งปี 2561


* ทัวร์มาเลสิงคโปร์ดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์ *

 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ
2 – 3 ท่าน
ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 1
เด็กมีเตียง
(อายุต่ำกว่า 12 ปี)
ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1
เด็กมีเตียง
(อายุต่ำกว่า 12 ปี)
ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1
เด็กไม่มีเตียง
(อายุต่ำกว่า 12 ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม
25 – 28 มกราคม 2561 19,500 19,500 19,000 18,000 4,000
8 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 19,500 19,500 19,000 18,000 4,000
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 19,500 19,500 19,000 18,000 4,000
1 – 4 มีนาคม 2561 19,900 19,900 19,400 18,400 4,000
15 – 18 มีนาคม 2561 19,900 19,900 19,400 18,400 4,000
22 – 25 มีนาคม 2561 19,900 19,900 19,400 18,400 4,000
5 – 8 เมษายน 2561 19,900 19,900 19,400 18,400 4,000
12 – 15 เมษายน 2561 20,900 20,900 20,400 19,400 4,000
13 – 16 เมษายน 2561 20,900 20,900 20,400 19,400 4,000
28 – 1 พฤษภาคม 2561 19,900 19,900 19,400 18,400 4,000
10 – 13 พฤษภาคม 2561 19,900 19,900 19,400 18,400 4,000
26 – 29 พฤษภาคม 2561 19,900 19,900 19,400 18,400 4,000
21 – 24 มิถุนายน 2561 19,500 19,500 19,00 18,000 4,000
5 – 8 กรกฎาคม 2561 19,900 19,900 19,400 18,400 4,000
26 – 29 กรกฎาคม 2561 19,900 19,900 19,400 18,400 4,000
27 – 30 กรกฎาคม 2561 19,900 19,900 19,400 18,400 4,000
10 – 13 สิงหาคม 2561 19,900 19,900 19,400 18,400 4,000
23 – 26 สิงหาคม 2561 19,900 19,900 19,400 18,400 4,000
6 – 9 กันยายน 2561 19,500 19,500 19,000 18,000 4,000
20 – 23 กันยายน 2561 19,500 19,500 19,000 18,000 4,000
4 – 7 ตุลาคม 2561 19,900 19,900 19,400 18,400 4,000
12 – 15 ตุลาคม 2561 19,900 19,900 19,400 18,400 4,000
13 – 16 ตุลาคม 2561 19,900 19,900 19,400 18,400 4,000
20 – 23 ตุลาคม 2561 19,900 19,900 19,400 18,400 4,000
8 – 11 พฤศจิกายน 2561 19,500 19,500 19,000 18,000 4,000
22 – 25 พฤศจิกายน 2561 19,500 19,500 19,000 18,000 4,000
5 – 8 ธันวาคม 2561 19,900 19,900 19,400 18,400 4,000
7 – 10 ธันวาคม 2561 19,900 19,900 19,400 18,400 4,000
13 – 16 ธันวาคม 2561 19,900 19,900 19,400 18,400 4,000
20 – 23 ธันวาคม 2561 19,900 19,900 19,400 18,400 4,000
29 – 1 มกราคม 2562 20,900 20,900 20,400 19,400 4,000
30 – 2 มกราคม 2562 20,900 20,900 20,400 19,400 4,000
*ยกเว้นบนเก็นติ้งไม่มีเตียงเสริม กรณีเปิดห้องอีก 1 ห้อง เพิ่ม ท่านละ 1,000 บาท


*** ราคาเด็กทารก (อายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์) 4,000 บาท ***
** ค่าบริการข้างต้นท่านต้องชำระเพิ่มค่าทิป ท่านละ 400 บาท/ทริป/ท่าน **
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดสายการบินไทย พร้อมภาษี กรุงเทพฯ – กัวลาฯ , สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ 
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม หรือตามเงื่อนไขสายการบิน
 • ค่ารถปรับอากาศ รับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พัก 2 – 3 ท่าน/ห้อง ระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐานประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารรวม 8  มื้อ ตามที่ระบุในรายการ (อาหารที่จัดเลี้ยงในแต่ละมื้อเป็นอาหารท้องถิ่น หากท่านชอบทานอาหารชนิดใดเป็นพิเศษ  หรือมีเด็กควรนำอาหารที่ชอบติดตัวไปด้วย)
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงิน 1,000,000 / 400,000 บาท ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์ (ไม่ครอบคลุมเรื่องสุขภาพ และป่วยไข้ทุกกรณี) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน การเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และเอกสารรับรองทางการแพทย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
                เบี้ยประกันเริ่มต้น 190 บาท (ระยะเวลา 1-4 วัน)
                เบี้ยประกันเริ่มต้น 200 บาท (ระยะเวลา 5-6 วัน)
                เบี้ยประกันเริ่มต้น 240 บาท (ระยะเวลา 7-8 วัน)
                เบี้ยประกันเริ่มต้น 280 บาท (ระยะเวลา 9-10 วัน)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากการจัดเลี้ยง / ค่าโทรศัพท์ / ค่าโทรศัพท์ทางไกล / ค่าอินเตอร์เน็ต / ค่าซักซีด / มินิบาร์
 • ค่าระวางน้ำหนักสัมภาระที่เกินจาก 20 กิโลกรัม
 • ค่าตั๋วเข้าชม OPTIONAL TOUR ต่างๆ อาทิ UNIVERSAL STUDIO / S.A.E. AQURIUM
 • ค่าทิป ท่านละ 400 บาท / ทริป / ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีขอใบเสร็จถูกต้องเพื่อนำไปหักค่าใช้จ่าย