ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวคุ้ม เที่ยวสบาย บินไฟล์เช้า - กลับค่ำ 3D2N BY 3K (มี.ค - ก.ค.61) ทัวร์สิงค์โปรที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวคุ้ม เที่ยวสบาย บินไฟล์เช้า - กลับค่ำ 3D2N BY 3K (มี.ค - ก.ค.61) ทัวร์สิงค์โปรที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์
ราคา: 9,888 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_SIN12_3K
สถานะสินค้า:
 
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงค์โปร์ 3วัน2คืน

เที่ยวคุ้ม เที่ยวสบาย บินไฟล์เช้า - กลับค่ำ

ชิมอาหารขึ้นชื่อ!! ข้าวมันไก่ “BOON TONG KEE”

+ ไฮไลท์ทัวร์ +
• ซันเทคซิตี้ รับพลังฮวงจุ้ย “น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง” • ถ่ายรูปคู่ เมอร์ไลอ้อน • การ์เด้น บาย เดอะ เบย์
• มารีน่า เบย์แซนด์ • สักการะเจ้าแม่กวนอิม • วัดพระเขี้ยวแก้ว • อิสระเลือกเที่ยว เกาะเซ็นโตซ่า

 โดยสายการบิน JETSTAR
(เดินทาง มี.ค.-ก.ค.61)

ทัวร์สิงคโปร์ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์อัตราค่าบริการ
กำหนดกาเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
10 – 12 มีนาคม 2561 9,888 9,888 9,888 3,500
12 – 14 พฤษภาคม 2561 12,888 12,888 12,888 4,000
15 – 17 มิถุนายน 2561 10,888 10,888 10,888 3,500
13 – 15 กรกฎาคม 2561 10,888 10,888 10,888 3,500
 
  ** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
ท่านละ 30 SGD /ทริป/ต่อท่าน ส่วนของหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ***  

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                     
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.     
 ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน       
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ       
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                         
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
- ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%