ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ SINGAPORE TWO THEME PARK 4D3N BY TR พ.ค.-ต.ค.61

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ SINGAPORE TWO THEME PARK 4D3N BY TR พ.ค.-ต.ค.61
ราคา: 18,999 บาท
รหัสสินค้า: SPB_TTP_TR
สถานะสินค้า:
SINGAPORE TWO THEME PARK
4D3N By FLYSCOOT
(TR)  บินเข้า/ออกที่สนามบินดอนเมือง
>_<  HIGHLIGHT ของรายการ
 • ตะลุย ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ และ เลโก้แลนด์ รวมค่าบัตร One day Pass แล้ว
 • **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ
 • เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์แห่งใหม่
 • ช้อปปิ้งยะโฮร์ เอ้าท์เลท พรีเมี่ยม
 • ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
 • ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
 • ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด  
 • พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  Song fa บักกุ้ดเต๋ และ Gub Lai Khan สุกี้มองโกล
 • รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
 
ทัวร์สิงคโปร์คุ้มที่สุด กับ มิร่าออนทัวร์อัตราค่าบริการ
**สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**
FEB-18
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
TR869
1550-1915   TR868
2200-2330
22-25 FEB 2018 19,999.- -3,700.- 6,900.-
MAR-18
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
TR869
1550-1915   TR868
2200-2330
1-4 MAR 2018
วันหยุดมาฆบูชา
19,999.- -3,700.- 6,900.-
TR869
1550-1915   TR868
2200-2330
22-25 MAR 2018 19,999.- -3,700.- 6,900.-
APR-18
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
TR869
1550-1915   TR868
2200-2330
11-14 APR 2018
วันสงกรานต์
18,999.- -3,700.- 6,900.-
TR869
1550-1915   TR868
2200-2330
12-15 APR 2018
วันสงกรานต์
19,999.- -3,700.- 6,900.-
TR869
1550-1915   TR868
2200-2330
13-16 APR 2018
วันสงกรานต์
19,999.- -3,700.- 6,900.-
MAY-18
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
TR869
1550-1915   TR868
2200-2330
10-13 MAY 2018 19,999.- -3,700.- 6,900.-
JUNE-18
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
TR869
1550-1915   TR868
2200-2330
14-17 JUNE 2018 19,999.- -3,700.- 6,900.-
JUL-18
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
TR869
1550-1915   TR868
2200-2330
12-15 JUL 2018 19,999.- -3,700.- 6,900.-
TR869
1550-1915   TR868
2200-2330
26-29 JUL 2018
วันเฉลิมพระชมน์พรรษา
19,999.- -3,700.- 6,900.-
AUG-18
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
TR869
1550-1915   TR868
2200-2330
10-13 AUG 2018
วันแม่แห่งชาติ
19,999.- -3,700.- 6,900.-
SEP-18
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
TR869
1550-1915   TR868
2200-2330
20-23 SEP 2018 19,999.- -3,700.- 6,900.-
OCT-18
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
TR869
1550-1915   TR868
2200-2330
11-14 OCT 2018
วันคล้ายวันสวรรคต
19,999.- -3,700.- 6,900.-
TR869
1550-1915   TR868
2200-2330
20-23 OCT 2018
วันปิยะมหาราช
19,999.- -3,700.- 6,900.-
 
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)    มีเตียงลด 500บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)      ไม่มีเตียงลด 1,000 บาท
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี                                         ราคา 4,500 บาท
 
**กรุ๊ปเดินทาง 9-14 ท่าน เดินทางตามรายการทัวร์ ไม่มีหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่นดูแลคณะตลอดการเดินทาง**
**กรุ๊ปเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป เดินทางตามรายการทัวร์ มีหัวหน้าทัวร์ดูแลคณะตลอดการเดินทาง**
 
 
***ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio(ไม่ต้องเข้าคิวเครื่องเล่น)
จำหน่าย 1,500 บาทต่อท่าน***          
ราคาตั๋ว Express หากตกลงซื้อบัตรกับทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ หลังจากชำระเงินแล้ว
เนื่องจากการซื้อบัตรเป็นการล๊อคราคาตั๋วก่อนเดินทาง บางครั้งหากผู้ใช้บริการ Express มีจำนวนน้อยราคาอาจเริ่มต้น 40 SGD หรือ 1,000 บาท บางครั้งหากมีผู้ต้องการใช้บัตร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 100 SGD++ หรือ 2,500 บาท 
 
อัตรานี้รวม 
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าที่พัก 3 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 30 กก.
 6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 
อัตรานี้ไม่รวม 
 1. ค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ ธรรมเนียม 20 SGD/ท่าน ตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
 2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง**
Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost