ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ SINGAPORE SCOOT AWESOME 3D2N BY TR ก.พ.-ต.ค.61

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ SINGAPORE SCOOT AWESOME 3D2N BY TR ก.พ.-ต.ค.61
ราคา: 9,955 บาท
รหัสสินค้า: SPB_SCOOT_TG
สถานะสินค้า:
SINGAPORE SCOOT AWESOME
เครื่องลำใหญ่บินบ่าย – กลับดึก
   3 วัน 2คืน โดยสายการบิน Scoot Airline (TR)
              บินเข้า/ออกที่สนามบินดอนเมือง
 
 1. นั่ง Scoot Air เครื่องใหญ่ 400 ที่นั่ง
 2. ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
 3. รวมค่าบัตร ล่องเรือ BUMBOAT รวมแสงสีเมืองสิงคโปร์ ยามค่ำคืน
 4. ชมโรงแรมและคาสิโนหรู MARINA BAYS SAND
 5. เข้าชม GARDEN BY THE BAY  ปอดของชาวสิงคโปร์
 6. ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด  
 7. เลือกซื้อ Option SEA.AQUARIUM พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในโลก
 8. พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong Kee
 9. พิเศษ ชิมน้ำซุปร้อนๆ บักกุ้ดเต๋ ร้านดัง Song Fa @ Clarke quay
 10. **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว สะอาดปลอดภัย / มี WIFI
 11.  
***ไม่บังคับทิปจากเมืองไทย***
โปรดดูราคาและไฟล์ทบินที่ตารางขายท้ายรายการเท่านั้น!!

ทัวร์สิงคโปร์คุ้มที่สุด กับ มิร่าออนทัวร์อัตราค่าบริการ
**สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**
MAR-18
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
อิสระวันที่2
ไม่รวมยูนิเวอร์แซล
TOUR FULL BOARD
TR869
1550-1915   TR868
2200-2330
23-25 MAR 2018 10,955.- 12,955.- -3,700.- 4,900.-
APR-18
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
อิสระวันที่2
ไม่รวมยูนิเวอร์แซล
TOUR FULL BOARD
TR869
1550-1915   TR868
2200-2330
6-8 APR 2018
วันจักรี
12,555.- 14,555.- -3,700.- 4,900.-
TR869
1550-1915   TR868
2200-2330
12-14 APR 2018
วันสงกรานต์
13,955.- 15,955.- -3,700.- 4,900.-
TR869
1550-1915   TR868
2200-2330
14-16 APR 2018
วันสงกรานต์
13,955.- 15,955.- -3,700.- 4,900.-
JUL-18
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
อิสระวันที่2
ไม่รวมยูนิเวอร์แซล
TOUR FULL BOARD
TR869
1550-1915   TR868
2200-2330
27-29 JUL 2018
วันเฉลิมพระชมน์พรรษา
12,555.- 14,555.- -3,700.- 4,900.-
AUG-18
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
อิสระวันที่2
ไม่รวมยูนิเวอร์แซล
TOUR FULL BOARD
TR869
1550-1915   TR868
2200-2330
11-13 AUG 2018
วันแม่แห่งชาติ
12,955.- 14,955.- -3,700.- 4,900.-
OCT-18
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
อิสระวันที่2
ไม่รวมยูนิเวอร์แซล
TOUR FULL BOARD
TR869
1550-1915   TR868
2200-2330
12-14 OCT 2018
วันคล้ายวันสวรรคต
12,955.- 14,955.- -3,700.- 4,900.-
TR869
1550-1915   TR868
2200-2330
13-15 OCT 2018
วันคล้ายวันสวรรคต
12,955.- 14,955.- -3,700.- 4,900.-

 
**กรุ๊ปเดินทาง 9-14 ท่าน เดินทางตามรายการทัวร์ ไม่มีหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่นดูแลคณะตลอดการเดินทาง**
**กรุ๊ปเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป เดินทางตามรายการทัวร์ มีหัวหน้าทัวร์ดูแลคณะตลอดการเดินทาง**
 
 
ไม่รวมบัตรยูนิเวอร์แซลโปรดหักค่าตั๋ว 1850 บาท/ท่าน
***ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio(ไม่ต้องเข้าคิวเครื่องเล่น)จำหน่าย 1,500 บาทต่อท่าน***          
ราคาตั๋ว Express หากตกลงซื้อบัตรกับทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ หลังจากชำระเงินแล้ว เนื่องจากการซื้อบัตรเป็นการล๊อคราคาตั๋วก่อนเดินทาง บางครั้งหากผู้ใช้บริการ Express มีจำนวนน้อยราคาอาจเริ่มต้น 40 SGD หรือ 1,000 บาท บางครั้งหากมีผู้ต้องการใช้บัตร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 100 SGD++ หรือ 2,500 บาท 
 
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)    มีเตียง ราคาเท่าผู้ใหญ่
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด 1,000 บาท
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี                                  ราคา 3,900 บาท
เงื่อนไขการตัดกรุ๊ปสิงคโปร์ scoot (TZ)  
                       
15+1  เพิ่ม 1,500 บาทจากราคาซีรีย์          
15+0  เพิ่ม 1,000 บาทจากราคาซีรีย์          
20+1  เพิ่ม 1,000 บาทจากราคาซีรีย์          
25+1  เพิ่ม  500 บาทจากราคาซีรีย์          
30+1 ราคาเท่าซีรีย์          
                                 
 
 
เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท
ช่วงเทศกาล มัดจำท่านละ 7,000 บาท
พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน
 
อัตรานี้รวม 
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 
อัตรานี้ไม่รวม 
 1. ค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ5 SGD/วัน/1ลูกทัวร์
(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 2. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 3. ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง**
Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost