ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ SINGAPORE NEW FULL OPTION 4D3N BY SQ ก.พ.-พ.ค.61

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ SINGAPORE NEW FULL OPTION 4D3N BY SQ ก.พ.-พ.ค.61
ราคา: 28,999 บาท
รหัสสินค้า: SPB_NFO_SQ
สถานะสินค้า:
SINGAPORE NEW FULL OPTION 4D3N
BY SINGAPORE AIRLINES (SQ)

ทัวร์สิงคโปร์ที่คุ้มที่สุด กับ มิร่าออนทัวร์อัตราค่าบริการ
JAN-18  
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
/ พักห้องคู่
พักเดี่ยว  
SQ973
0945-1315
SQ976
1600-1730
25-28 JAN2018 28,999.- 8,900.-  
FEB-18  
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
/ พักห้องคู่
พักเดี่ยว  
SQ973
0945-1315
SQ976
1600-1730
1-4 FEB 2018 28,999.- 8,900.-  
8-11 FEB 2018  
15-18  FEB 2018
ตรุษจีน
 
22-25 FEB 2018  
     
MAR-18  
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
/ พักห้องคู่
พักเดี่ยว  
SQ973
0945-1315
SQ976
1600-1730
1-4 MAR 2018
วันมาฆบูชา
29,999.- 8,900.-  
8-11 MAR 2018 28,999.-  
15-18  MAR 2018  
22-25 MAR 2018  
29 MAR – 1 APR 2018  
APR-18  
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
/ พักห้องคู่
พักเดี่ยว  
SQ973
0945-1315
SQ976
1600-1730
5-8 APR 2018
วันจักรี
29,999.- 8,900.-  
11-14 APR 2018
วันสงกรานต์
 
SQ973
0945-1315
SQ982
1730-1900
12-15 APR 2018
วันสงกรานต์
 
SQ975
0945-1315
SQ978
1840-2000
13-16 APR 2018
วันสงกรานต์
28,999.-  
SQ973
0945-1315
SQ976
1600-1730
14-17 APR 2018
วันสงกรานต์
29,999.-  
  22-25 APR 2018 28,999.-  
  28 APR – 1 MAY 2018
วันแรงงาน
29,999.-  
MAY-18  
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
/ พักห้องคู่
พักเดี่ยว  
SQ973
0945-1315
SQ976
1600-1730
3-6 MAY 2018 28,999.- 8,900.-  
10-13 MAY 2018  
17-20 MAY 2018  
24-27 MAY 2018  
31 MAY – 3 JUN 2018  
 
**สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**
 
***ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio(ไม่ต้องเข้าคิวเครื่องเล่น)
จำหน่าย 1,500 บาทต่อท่าน***          
ราคาตั๋ว Express หากตกลงซื้อบัตรกับทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ หลังจากชำระเงินแล้ว เนื่องจากการซื้อบัตรเป็นการล๊อคราคาตั๋วก่อนเดินทาง บางครั้งหากผู้ใช้บริการ Express มีจำนวนน้อยราคาอาจเริ่มต้น 40 SGD หรือ 1,000 บาท บางครั้งหากมีผู้ต้องการใช้บัตร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 100 SGD++ หรือ 2,500 บาท 
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)     มีเตียงลด  1,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด 2,000 บาท
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี                                         ราคา 4,500 บาท
 
 
เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท ช่วงเทศกาลมัดจำท่านละ 10,000 บาท
พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน
 
 
 
 
*** สงวนสิทธิ์ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน*** (มีหัวหน้าทัวร์)
PRIVATE GROUP 4-6 PAX เพิ่ม 6,000 บาท จากราคาทัวร์ผู้ใหญ่
PRIVATE GROUP 7-9 PAX เพิ่ม 3,500 บาท จากราคาทัวร์ผู้ใหญ่
PRIVATE GROUP 10-12 PAX เพิ่ม 1,700 บาท จากราคาทัวร์ผู้ใหญ่
PRIVATE GROUP 13-14 PAX เพิ่ม 1,000 บาท จากราคาทัวร์ผู้ใหญ่
****ไม่มีหัวหน้าทัวร์  ไกด์ท้องถิ่นดูแลคณะตลอดการเดินทาง****
 
เงื่อนไขตัดกรุ๊ป
(SQ) So Shiok/Full Option/Fully Booked
10+0  ท่านเพิ่ม 2,000
15+0  ท่านเพิ่ม 500
15+1  ท่านเพิ่ม 1,000
20+1  ท่านราคาเท่าซีรีย์
 
อัตรานี้รวม
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นหมู่คณะทัศนาจร ไป – กลับ ตามรายการที่ระบุไว้
2. ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ
3. ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ
3.1 ค่าที่พักตลอดการเดินทางตามที่ระบุ พักห้องละ 2-3 ท่าน                          
3.2 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
3.3 ค่าพาหนะในระหว่างนำเที่ยวทั้งหมดตามที่ระบุ            3.4 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆที่ระบุ
4. มัคคุเทศก์บริการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. ประกันภัยอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิต) และ 500,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
ไม่รวม
  1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีออกใบกำกับภาษี
  2. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
  3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับชาวต่างประเทศ
  4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
  5. ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม
  6. ค่าธรรมเนียมทิปไกด์และคนขับรถท่านละ 20 SGD ตลอดทริป
(ยังไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง** Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost