ทัวร์สิงคโปร์ ชมการแข่ง FORLUMA 1 พร้อมคอนเสิร์ต Dua Lipa ,The Killers,Liam Gallagher และ Martin Garrix 3D2N BY 3K SL SQ (SEP'18)

ทัวร์สิงคโปร์ ชมการแข่ง FORLUMA 1 พร้อมคอนเสิร์ต Dua Lipa ,The Killers,Liam Gallagher และ Martin Garrix 3D2N BY 3K SL SQ (SEP'18)
ราคา: 19,999 บาท
รหัสสินค้า: SPB_F1_3K-SL-SQ
สถานะสินค้า:
FORLUMA 1 SUPREME RACING
ทัวร์ชมงาน 2018 Formula1 Singapore Grand Prix
มีสามสายการบินให้ท่านเลือกเดินทาง
14-16 SEP 18 >> JETSTAR >> 20,555.-
15-17 SEP 18 >> THAI LION AIR >>19,999.-
15-17 SEP 18 >> SINGAPORE AIRLINE >> 23,999.-

--ทัวร์สิงค์โปร์ดีที่สุด กับ มิร่าออนทัวร์--

อัตราค่าบริการ JET AIRWAY
**สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
3K512
0930-1300
///
3K513
1910-2035
14-16 Sep 2018 20,555.-
 
3,700.- 5,900.-


อัตราค่าบริการ THAI LION AIR
**สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
SL100
0740-1120
///////
SL105
2030-2150
15-17 Sep 2018 19,999.-
 
3,700.- 5,900.-


อัตราค่าบริการSINGAPORE AIRLINE
 
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
SQ973
0945-1315
SQ978
1845-2010
15-17 Sep 2018 23,999.- 7,000.- 5,900.-
 
ไม่ต้องการร่วมงาน F1 หักค่าใช้จ่ายคืน 6,000/ท่าน
 
 
 
***ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio(ไม่ต้องเข้าคิวเครื่องเล่น)จำหน่าย 1,500 บาทต่อท่าน***          
ราคาตั๋ว Express หากตกลงซื้อบัตรกับทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ หลังจากชำระเงินแล้ว เนื่องจากการซื้อบัตรเป็นการล๊อคราคาตั๋วก่อนเดินทาง บางครั้งหากผู้ใช้บริการ Express มีจำนวนน้อยราคาอาจเริ่มต้น 40 SGD หรือ 1,000 บาท บางครั้งหากมีผู้ต้องการใช้บัตร Express ณ วันเดินทางมาก
ราคาอาจสูงถึง 100 SGD++ หรือ 2,500 บาท 
 
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)      มีเตียงลด 1,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)      ไม่มีเตียงลด 2,000 บาท
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี                                         ราคา 4,500 บาท
 
เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 8,000 บาท
พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน
**มัดจำแล้วไม่มีการคืนเงิน**
อัตรานี้รวม 
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าที่พัก 3 คืน
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 
อัตรานี้ไม่รวม 
 1. ค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ5 SGD/วัน/1ลูกทัวร์ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
 2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%