SINGAPORE PRO LIMIT สุดคุ้ม สบาย...สบาย 3D2N BYFD ทัวร์สิงคโปร์ที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

SINGAPORE PRO LIMIT สุดคุ้ม สบาย...สบาย 3D2N BYFD ทัวร์สิงคโปร์ที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์
ราคา: 14,991 บาท
รหัสสินค้า: SBT_GT-SIN-FD001
สถานะสินค้า:
SINGAPORE PRO LIMIT สุดคุ้ม สบาย...สบาย  3D2N BYFD

ทัวร์สิงคโปร์ที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์ 
สิงคโปร์ สุดคุ้ม สบาย...สบาย 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบินAir Asia (FD)
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน เด็กมีเตียงพักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
เด็กไม่มีมีเตียงพักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม
06-08 เมษายน 2561 14,991 14,991 13,991 5,000
13-15 เมษายน 2561 16,900 16,900 15,900 5,000
14-16 เมษายน 2561 16,900 16,900 15,900 5,000
05-07 พฤษภาคม 2561 13,991 13,991 12,991 5,000

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 3,500 บาท / ท่าน ***
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์
ท่านละ 500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***


** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ **
อัตราค่าบริการนี้รวม
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กก. (Singapore Airlines)/ไม่เกิน 25 กก. (JetstarAirways)/ไม่เกิน 20 กก. (Air Asia)
 4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 5. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง(PASSPORT)
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบาร์, น้ำดื่ม, บุหรี่, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่ากำหนด,  ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์มีค่าธรรมเนียม 1,850 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 10 วันทำการหรือมากกว่า
 4. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
 6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 7. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 8. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (วันละ 200 บาท ต่อท่าน) ทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามความประทับใจ)9.
 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %