ทัวร์เนปาล 8D7N BY TG (Sep-Dec'18) ทัวร์เนปาลดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์เนปาล 8D7N BY TG (Sep-Dec'18) ทัวร์เนปาลดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 54,900 บาท
รหัสสินค้า: HMY_NAPAL_TG
สถานะสินค้า:
ไฮไลท์ เมืองกาฐมันฑุ  อุทยานแห่งชาติจิตวัน
หมู่บ้านบันดิปูร์ เมืองโภครา ยอดเขานากาก็อต
สามารถที่จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวตั้งแต่ฝั่งตะวันออกถึงตะวันตก


ทัวร์เนปาลดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

 

(โปรแกรมทัวร์ เนปาล 8 วัน 7 คืน TG) เนื่องจากเป็นตั๋วราคาพิเศษจึงไม่สามารถ REFUND ได้
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ 2-3 ท่าน/ห้อง
หรือผู้ใหญ่ 1 + เด็ก 1
ผู้ใหญ่ 2+1 เด็ก
(มีเตียงเสริม)
ผู้ใหญ่ 2+  1 เด็ก
(ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวเพิ่ม
12-19 ส.ค./ 16-23 ก.ย.61 54,900.- 54,900.- 54,900.- 15,500
14-21,21-28 ต.ค.,11-18,18-25 พ.ย.,2-9,16-23 ธ.ค.61 55,900.- 55,900.- 55,900.- 15,500

*ผู้ใหญ่ (12 ปี ขึ้นไป) เด็ก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์กรณีมี ผู้เดินทาง 16+ ท่านขึ้นไป
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์กรณีมีผู้เดินทางไม่ถึง 16+ *ราคาดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มจากราคาเดิมที่กำหนด
การสำรองที่นั่ง *ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทางส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 15 วัน *ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน สำหรับช่วงวันหยุดเทศกาล
อัตราค่าบริการนี้รวม
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับตามที่ระบุไว้ในรายการโดยสายการบินTHAI AIRWAYS และสายการบินภายในประเทศ โดย BUDDHA AIR ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 2. ค่าโรงแรมพักห้องคู่ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 3. ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
 5. ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน(วงรักษาพยาบาลเงินไม่เกิน 500,000 บาท) แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 1. ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ต้องจ่ายเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
 3. ค่าภาษีหัก  ณ  ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)  
 4. ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
 5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ และผู้ช่วย วันละ 4 USD /ท่าน/วัน (รวม 28 USD/ท่าน ตลอดรายการ)
 6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วความประทับใจในบริการ
 7. ค่าทิปบริกรยกกระเป๋าของทุกโรงแรม