ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สะพานไม้อูเบ็ง ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมนี 3D2N BY FD (ม.ค.-ส.ค.61)

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สะพานไม้อูเบ็ง ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมนี 3D2N BY FD (ม.ค.-ส.ค.61)
ราคา: 7,979 บาท
รหัสสินค้า: JWL_JMM21_FD
สถานะสินค้า:
ทัวร์พม่า สุดคุ้ม 3วัน2คืน
มัณฑะเลย์-สะพานไม้อูเบ็ง-ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมนี

สายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD) 

เดินทาง ม.ค.-ส.ค.61


ทัวร์พม่าดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์ 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่  เด็ก พักเดี่ยวเพิ่ม
27 –29 ม.ค. 61 7,979 7,979 2,500
10 –12 ก.พ. 61 8,989 8,989 2,500
24 –26 ก.พ. 61 8,989 8,989 2,500
10 –12 มี.ค. 61 7,979 7,979 2,500
31มี.ค.–02 เม.ย. 61 7,979 7,979 2,500
19 –21 พ.ค. 61 7,979 7,979 2,500
02 –04 มิ.ย. 61 7,979 7,979 2,500
16-18 มิ.ย. 61 7,979 7,979 2,500
30มิ.ย.-02ก.ค. 61 7,979 7,979 2,500
21 –23 ก.ค. 61 7,979 7,979 2,500
04 –06 ส.ค. 61 7,979 7,979 2,500
25 –27 ส.ค. 61 7,979 7,979 2,500
 

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพฯ–มัณฑะเลย์–กรุงเทพฯ โดยสารการบิน Air Asia (FD)
 • ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักระดับ 3 ดาว 3 คืน (ตามที่ระบุไว้ในรายการ)
 • ค่าระวางน้ำหนัก 20 กิโลกรัม
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า **อาหารเป็นพิษเท่านั้น**)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
 • ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร,หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 1,500 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน (ชำระที่สนามบินก่อนเดินทาง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าทำวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทำหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา