ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3D2N BY 8M (มี.ค.-ก.ย.61)

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3D2N BY 8M (มี.ค.-ก.ย.61)
ราคา: 10,888 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_RGN04_8M
สถานะสินค้า:
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า 3วัน2คืน

ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน นอนอินทร์แขวน 1 คืน

เมนูพิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร - เป็ดปักกิ่ง - กุ้งแม่น้ำเผา

+ ไฮไลท์ทัวร์ +
วัดไจ้คะวาย - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ซเวมอดอร์ - พระธาตุอินทร์แขวน
พระมหาเจดีย์เวดากอง - เทพทันใจ - พระนอนตาหวาน
โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAY
 (เดินทาง มี.ค.-ก.ย.61)


ทัวร์พม่าดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
01 - 03 มีนาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 8,888
10 – 12 มีนาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 8,888
16 – 18 มีนาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 8,888
17 – 19 มีนาคม 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,588
23 – 25 มีนาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 8,888
31 มี.ค. – 02 เม.ย. 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,588
06 – 08 เม.ย. 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 8,888
15 – 17 เม.ย. 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 8,888
20 – 22 เม.ย. 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 8,888
21 – 23 เม.ย. 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 8,888
27 – 29 เม.ย. 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 8,888
28 – 30 เม.ย. 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 8,888
29 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 8,888
18 – 20 พฤษภาคม 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 7,588
27 – 29 พฤษภาคม 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 7,588
22 – 24 มิถุนายน 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 7,588
27 – 29 กรกฎาคม 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 7,588
10 – 12 สิงหาคม 2561 10,588 10,588 10,588 3,000 7,888
24 – 26 สิงหาคม 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 7,588
07 – 09 กันยายน 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 7,588
28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 7,588
 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
 
ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ท่านละ 500 บาท/ทริป/ต่อท่าน **ส่วนของหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
ตั้งแต่กรุ๊ปวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
ค่าทริปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นจะปรับเป็น 800 บาท/ทริป/ท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                     
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.     
 ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน       
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ       
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                         
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
- ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%