ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3D2N BY SL (มี.ค.-มิ.ย.61)

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน  สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3D2N BY SL (มี.ค.-มิ.ย.61)
ราคา: 11,888 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_RGN03_SL
สถานะสินค้า:
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า 3วัน2คืน

 ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน นอนอินแขวน 1 คืน 

FREE!! ถุงผ้า+พัด ชิมเมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำเผา

+ ไฮไลท์ทัวร์ +
วัดไจ้คะวาย - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระธาตุอินทร์แขวน
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เทพทันใจ - เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา
โดยสายการบินTHAI LION AIR (เดินทาง มี.ค.-มิ.ย.61)


ทัวร์พม่าดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์ 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
09 – 11 มีนาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588
10 – 12 มีนาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588
17 – 19 มีนาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588
11 – 13 พฤษภาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588
18 – 20 พฤษภาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588
25 – 27 พฤษภาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588
01 – 03 มิถุนายน 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588
08 – 10 มิถุนายน 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588
16 – 18 มิถุนายน 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588
30 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588
 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ท่านละ 500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                     
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.     
 ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน       
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ       
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                         
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
- ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%