ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินแขวน 3D2N BY (SL/FD) (เดินทางช่วง พ.ค.-ก.ย.)

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินแขวน 3D2N BY (SL/FD) (เดินทางช่วง พ.ค.-ก.ย.)
ราคา: 9,997 บาท
รหัสสินค้า: CPT_RGN03_SLFD
สถานะสินค้า:
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินแขวน
3วัน 2คืน
โดยสายการบิน Thai Lion Air / Air Asia (SL/FD)
(เดินทางช่วง พ.ค.-ก.ย.)

ทัวร์พม่าดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์
 
กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม – กันยายน 2561
( กรุ๊ปเดินทาง 35 ท่าน )
พักห้องละ 
 2 ท่าน
พักเดี่ยว
ท่านละ
04 – 06 พค. 61
11 – 13 พค. 61
25 – 27 พค. 61
15 – 17 มิย. 61
22 – 24 มิย. 61
06 – 08 กค. 61
13 – 15 กค. 61
27 – 29 กค. 61 * อาสาฬหบูชา
28 – 30 กค. 61 * เฉลิมฯ ร.10
11 – 13 สค. 61 * วันแม่
17 – 19 สค. 61
24 – 26 สค. 61
14 – 16 กย. 61
21 – 23 กย. 61
22 – 24 กย. 61
 
9,997
9,997
9,997
9,997
9,997
9,997
9,997
10,997*
10,997*
10,997*
9,997
9,997
9,997
9,997
9,997
 
 
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
 
** โปรแกรมท่องเที่ยวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง
   มิฉะนั้นทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 
…………….อัตรานี้รวม……………
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง -กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ                       
- ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ 2 คืน
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก. 
- ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ                
- ค่ารถบัสนำเที่ยว พร้อมมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง                                                                                                   
ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท)
    ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 
 
…………...อัตรานี้ไม่รวม………….
- ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.  
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าวีซ่าพม่า กรณีชาวต่างชาติ  (พาสปอร์ตไทยได้รับการยกเว้นวีซ่า)
- ค่าทิปสินน้ำใจ คนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  ท่านละ 700 บาท