ทัวร์พม่า ทะเลสาบอินเล พุกาม ทะเลเจดีย์ มัณฑะเลย์ 4D3N BY FD (เดินทาง กุมภาพันธ์-สิงหาคม61) ทัวร์พม่าที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

ทัวร์พม่า ทะเลสาบอินเล พุกาม ทะเลเจดีย์ มัณฑะเลย์ 4D3N BY FD (เดินทาง กุมภาพันธ์-สิงหาคม61) ทัวร์พม่าที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์
ราคา: 20,900 บาท
รหัสสินค้า: BID_MMR071_FD
สถานะสินค้า:
ทัวร์พม่า ทะเลสาบอินเล พุกาม ทะเลเจดีย์ มัณฑะเลย์ 4D3N BY FD (เดินทาง กุมภาพันธ์-สิงหาคม61)

ทัวร์พม่าที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง กรุ๊ป ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
1 ก.พ.61 4 ก.พ.61 24 24,900 24,500 23,900 5,000
8 ก.พ.61 11 ก.พ.61 24 24,900 24,500 23,900 5,000
15 ก.พ.61 18 ก.พ.61 24 24,900 24,500 23,900 5,000
22 ก.พ.61 25 ก.พ.61 24 24,900 24,500 23,900 5,000
1 มี.ค.61 4 มี.ค.61 24 24,900 24,500 23,900 5,000
8 มี.ค.61 11 มี.ค.61 24 24,900 24,500 23,900 5,000
15 มี.ค.61 18 มี.ค.61 24 24,900 24,500 23,900 5,000
22 มี.ค.61 25 มี.ค.61 24 24,900 24,500 23,900 5,000
29 มี.ค.61 1 เม.ย.61 24 24,900 24,500 23,900 5,000
5 เม.ย.61 8 เม.ย.61 24 24,900 24,500 23,900 5,000
12 เม.ย.61 15 เม.ย.61 24 24,900 24,500 23,900 5,000
13 เม.ย.61 16 เม.ย.61 24 24,900 24,500 23,900 5,000
14 เม.ย.61 17 เม.ย.61 24 24,900 24,500 23,900 5,000
19 เม.ย.61 22 เม.ย.61 24 24,900 24,500 23,900 5,000
28 เม.ย.61 1 พ.ค.61 24 24,900 24,500 23,900 5,000
4 พ.ค.61 7 พ.ค.61 24 20,900 20,500 19,900 4,000
10 พ.ค.61 13 พ.ค.61 24 20,900 20,500 19,900 4,000
26 พ.ค.61 29 พ.ค.61 24 20,900 20,500 19,900 4,000
7 มิ.ย.61 10 มิ.ย.61 24 20,900 20,500 19,900 4,000
21 มิ.ย.61 24 มิ.ย.61 24 20,900 20,500 19,900 4,000
28 มิ.ย.61 1 ก.ค.61 24 20,900 20,500 19,900 4,000
12 ก.ค.61 15 ก.ค.61 24 20,900 20,500 19,900 4,000
19 ก.ค.61 22 ก.ค.61 24 20,900 20,500 19,900 4,000
27 ก.ค.61 30 ก.ค.61 24 20,900 20,500 19,900 4,000
2 ส.ค.61 5 ส.ค.61 24 20,900 20,500 19,900 4,000
10 ส.ค.61 13 ส.ค.61 24 20,900 20,500 19,900 4,000
16 ส.ค.61 19 ส.ค.61 24 20,900 20,500 19,900 4,000
23 ส.ค.61 26 ส.ค.61 24 20,900 20,500 19,900 4,000
อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเส้นทางมัณฑะเลย์-พุกาม-เฮโฮ-มัณฑะเลย์
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)