ทัวร์พม่า อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล เมืองในสายน้ำ 3D2N BY FD (เดินทาง กุมภาพันธ์ - สิงหาคม61) ทัวร์พม่าที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

ทัวร์พม่า อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล เมืองในสายน้ำ 3D2N BY FD (เดินทาง กุมภาพันธ์ - สิงหาคม61) ทัวร์พม่าที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์
ราคา: 16,900 บาท
รหัสสินค้า: BID_MMR061_FD
สถานะสินค้า:
ทัวร์พม่า อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล เมืองในสายน้ำ 3D2N BY FD (เดินทาง กุมภาพันธ์ - สิงหาคม61)

ทัวร์พม่าที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
วันเดินทาง ราคา พม่า อินเล อินเลิฟ บิน FD 3 วัน
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง กรุ๊ป ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว  
2 ก.พ.61 4 ก.พ.61 25 19,900 19,500 18,900 3,500  
9 ก.พ.61 11 ก.พ.61 25 19,900 19,500 18,900 3,500  
16 ก.พ.61 18 ก.พ.61 25 19,900 19,500 18,900 3,500  
2 มี.ค.61 4 มี.ค.61 25 19,900 19,500 18,900 3,500  
16 มี.ค.61 18 มี.ค.61 25 19,900 19,500 18,900 3,500  
30 มี.ค.61 1 เม.ย.61 25 19,900 19,500 18,900 3,500  
6 เม.ย.61 8 เม.ย.61 25 21,900 21,500 20,900 3,500  
20 เม.ย.61 22 เม.ย.61 25 19,900 19,500 18,900 3,500  
 
4 พ.ค.61 6 พ.ค.61 25 16,900 16,500 15,900 3,000
5 พ.ค.61 7 พ.ค.61 25 16,900 16,500 15,900 3,000
18 พ.ค.61 20 พ.ค.61 25 16,900 16,500 15,900 3,000
1 มิ.ย.61 3 มิ.ย.61 25 16,900 16,500 15,900 3,000
6 ก.ค.61 8 ก.ค.61 25 16,900 16,500 15,900 3,000
20 ก.ค.61 22 ก.ค.61 25 16,900 16,500 15,900 3,000
27 ก.ค.61 29 ก.ค.61 25 17,900 17,500 16,900 3,000
3 ส.ค.61 5 ส.ค.61 25 16,900 16,500 15,900 3,000
11 ส.ค.61 13 ส.ค.61 25 17,900 17,500 16,900 3,000
24 ส.ค.61 26 ส.ค.61 25 16,900 16,500 15,900 3,000
อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเส้นทางมัณฑะเลย์-เฮโฮ-มัณฑะเลย์
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ450บาท/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)   
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)