ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4D3N BY PG ( เดินทาง กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 61) ทัวร์พม่าที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4D3N BY PG ( เดินทาง กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 61) ทัวร์พม่าที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์
ราคา: 13,900 บาท
รหัสสินค้า: BID_MMR051_PG
สถานะสินค้า:
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4D3N BY PG
(เดินทาง กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 61)

ทัวร์พม่าที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
   วันเดินทางราคา พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน บิน PG 4 วัน นั่งรถภายใน
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง กรุ๊ป ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
1 ก.พ.61 4 ก.พ.61 25 15,900 15,500 14,900 3,500
8 ก.พ.61 11 ก.พ.61 25 15,900 15,500 14,900 3,500
22 ก.พ.61 25 ก.พ.61 25 15,900 15,500 14,900 3,500
1 มี.ค.61 4 มี.ค.61 25 16,900 16,500 15,900 3,500
15 มี.ค.61 18 มี.ค.61 25 15,900 15,500 14,900 3,500
22 มี.ค.61 25 มี.ค.61 25 15,900 15,500 14,900 3,500
29 มี.ค.61 1 เม.ย.61 25 15,900 15,500 14,900 3,500
5 เม.ย.61 8 เม.ย.61 25 15,900 15,500 14,900 3,500
19 เม.ย.61 22 เม.ย.61 25 14,900 14,500 13,900 3,500
26 เม.ย.61 29 เม.ย.61 25 14,900 14,500 13,900 3,500
28 เม.ย.61 1 พ.ค.61 25 15,900 15,500 14,900 3,500
4 พ.ค.61 7 พ.ค.61 25 13,900 13,500 12,900 3,500
10 พ.ค.61 13 พ.ค.61 25 13,900 13,500 12,900 3,500
17 พ.ค.61 20 พ.ค.61 25 13,900 13,500 12,900 3,500
7 มิ.ย.61 10 มิ.ย.61 25 13,900 13,500 12,900 3,500
21 มิ.ย.61 24 มิ.ย.61 25 13,900 13,500 12,900 3,500
5 ก.ค.61 8 ก.ค.61 25 13,900 13,500 12,900 3,500
19 ก.ค.61 22 ก.ค.61 25 13,900 13,500 12,900 3,500
26 ก.ค.61 29 ก.ค.61 25 14,900 14,500 13,900 3,500
 
อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)