ทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า 4D2N BY MM (APR-OCT18) ทัวร์ญี่ปุ่นดีที่สุด กับ มิร่าออนทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า 4D2N BY MM (APR-OCT18) ทัวร์ญี่ปุ่นดีที่สุด กับ มิร่าออนทัวร์
ราคา: 19,900 บาท
รหัสสินค้า: CUT_ESO_MM
สถานะสินค้า:
EASY SUNSHINE OKINAWA
4วัน2คืน เดินทาง เมษายน-ตุลาคม61 บินโดยสายการบิน PEACH AIR


ทัวร์ญี่ปุ่นดีที่สุด กับ มิร่าออนทัวร์


 
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน
พักเดี่ยว
::ราคาโปรโมชั่น!!!ไม่มีราคาเด็ก::
05 – 08 เม.ย. 61 (วันจักรี) 25,900 6,900
10 – 13 เม.ย. 61 (วันสงกรานต์) 25,900 6,900
19 – 22 เม.ย. 61 20,900 6,900
10 – 13 พ.ค. 61 21,900 6,900
17 – 20 พ.ค. 61 19,900 6,900
24 – 27 พ.ค. 61 20,900 6,900
07 – 10 มิ.ย. 61 19,900 6,900
21 – 24 มิ.ย. 61 20,900 6,900
05 – 08 ก.ค. 61 21,900 6,900
19 – 22 ก.ค. 61 21,900 6,900
02 – 05 ส.ค. 61 21,900 6,900
09 – 12 ส.ค. 61 (วันแม่แห่งชาติ) 22,900 6,900
23 – 26 ส.ค. 61 21,900 6,900
06 – 09 ก.ย. 61 20,900 6,900
13 – 16 ก.ย. 61 21,900 6,900
27 – 30 ก.ย. 61 20,900 6,900
04 – 07 ต.ค. 61 21,900 6,900
11 – 14 ต.ค. 61 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 22,900 6,900
18 – 21 ต.ค. 61 20,900 6,900
ราคาอื่นๆ
 1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 6,900 บาท
 2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 16,900 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 • ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
 • ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 3,500 เยน / ท่าน / ทริป (สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์และแต่จะพอใจในการบริการ)