ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอคไกโด HOKKAIDO FURANO ASAHIKAWA ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ หอมชื่นจายยย 6D4N By XJ มิ.ย.-ก.ย.61

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอคไกโด HOKKAIDO FURANO ASAHIKAWA ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ หอมชื่นจายยย 6D4N By XJ มิ.ย.-ก.ย.61
ราคา: 30,888 บาท
รหัสสินค้า: TTN_XJ49_XJ
สถานะสินค้า:
HOKKAIDO FURANO ASAHIKAWA 6D4N
" ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ หอมชื่นจายยย... "

กำหนดการเดินทางเดือนมิถุนายน – กันยายน 2561
โดยสายการบินแอร์เอเซียเอ็กซ์ (XJ)


* ทัวร์ญี่ปุ่นดีที่สุด กับ มิร่าออนทัวร์ *

เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด
พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู +++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ
 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว กรุ๊ปไซต์
22-27 มิถุนายน 2561 33,888.- 9,000 34+1
25-30 มิถุนายน 2561 32,888.- 9,000 34+1
29 มิถุนายน-04 กรกฎาคม 2561 36,888.- 9,000 34+1
02-07 กรกฎาคม 2561 36,888.- 9,000 34+1
06-11 กรกฎาคม 2561 38,888.- 9,000 31+1
09-14 กรกฎาคม 2561 38,888.- 9,000 34+1
13-18 กรกฎาคม 2561 38,888.- 9,000 34+1
16-21 กรกฎาคม 2561 38,888.- 9,000 34+1
20-25 กรกฎาคม 2561 38,888.- 9,000 34+1
23-28 กรกฎาคม 2561 38,888.- 9,000 34+1
27 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 2561 38,888.- 9,000 34+1
30 กรกฎาคม-04 สิงหาคม 2561 38,888.- 9,000 34+1
03-08 สิงหาคม 2561 35,888.- 9,000 34+1
06-11 สิงหาคม 2561 37,888.- 9,000 34+1
10-15 สิงหาคม 2561 38,888.- 9,000 31+1
13-18 สิงหาคม 2561 36,888.- 9,000 34+1
17-22 สิงหาคม 2561 34,888.- 9,000 34+1
20-25 สิงหาคม 2561 34,888.- 9,000 34+1
24-29 สิงหาคม 2561 34,888.- 9,000 34+1
27 สิงหาคม-01 กันยายน 2561 30,888.- 9,000 34+1
31 สิงหาคม-05 กันยายน 2561 34,888.- 9,000 34+1
 

อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
     ***ห้องพักที่ญี่ปุ่นมีขนาดเล็กและมีจำนวนห้องจำกัดในแต่ละโรงแรม
        สงวนสิทธิกรณีลูกค้า 
Request ประเภทห้องพัก สามารถ Request
         ได้ แต่อาจไม่ได้ตามที่ต้องการ (On Request)***
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 •