ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ฮอคไกโด ซัปโปโร โอตารุ โซอึนเคียว ฟูราโน่ บิเอะ 6D4N BY XJ (ส.ค.-ก.ย.61)

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ฮอคไกโด ซัปโปโร โอตารุ โซอึนเคียว  ฟูราโน่ บิเอะ 6D4N BY XJ (ส.ค.-ก.ย.61)
ราคา: 32,888 บาท
รหัสสินค้า: ITC_XJ96_XJ
สถานะสินค้า:
Beautiful Hokkaido (มิ.ย.-ก.ย.61)
ซัปโปโร โอตารุ โซอึนเคียว  ฟูราโน่ บิเอะ 6วัน 4คืน      
ซัปโปโร ตึกทำเนียบรัฐบาล สวนโอโดริ หอนาฬิกา โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ โซอุนเคียวออนเซ็น ฟูราโน่ โทมิตะฟาร์ม ทุ่งลาเวนเดอร์ ฟาร์มชิกิไซโนะโอกะ เมืองบิเอะ Patchwork road บ่อน้ำสีฟ้า โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ มิตซุย เอ้าท์เล็ท ช้อปปิ้งซูซูกิโนะและทานุกิโคจิ ตลาดปลาโจไก อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยฟรีเดย์ 1 วัน

พักโซอุนเคียว ออนเซ็น 1 คืน อาซาฮิคาว่า 1 คืน ซัปโปโร 2 คืน
แช่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด พร้อม BBQ เบียร์ ไวน์ ไม่อั้น+บุฟเฟ่ต์เมล่อน
บินตรงสู่ชิโตเสะสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เครื่องลำใหญ่
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG บริการอาหารร้อนเสิร์ฟพร้อมน้ำดื่มบนเครื่อง


ทัวร์ญี่ปุ่นดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์
 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี
ไม่เสริมเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง หมายเหตุ
29 พ.ค. – 3 มิ.ย. 61 35,888  
 
 
ราคาเด็กอายุไม่เกิน2 ปี(Infant) 7,000 บาท
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาเด็กอายุไม่เกิน2 ปี(Infant) 7,000 บาท
 
9,500 34  
30 พ.ค. – 4 มิ.ย. 61 34,888 9,500 34  
5 – 10 มิ.ย. 61 34,888 9,500 34  
6 – 11 มิ.ย. 61 32,888 9,500 34  
12 – 17 มิ.ย. 61 34,888 9,500 34  
13 – 18 มิ.ย. 61 32,888 9,500 34  
19 – 24 มิ.ย. 61 34,888 9,500 34  
20 – 25 มิ.ย. 61 33,888 9,500 34  
26 มิ.ย. – 1 ก.ค. 61 35,888 9,500 34  
27 มิ.ย. – 2 ก.ค. 61 34,888 9,500 34  
3 – 8 ก.ค. 61 38,888 9,500 34  
4 – 9 ก.ค. 61 36,888 9,500 34  
10 – 15 ก.ค. 61 39,888 9,500 34  
11 – 16 ก.ค. 61 39,888 9,500 34  
17 – 22 ก.ค. 61 39,888 9,500 34  
18 – 23 ก.ค. 61 39,888 9,500 34  
24 – 29 ก.ค. 61 39,888 9,500 34  
25 – 30 ก.ค. 61 39,888 9,500 34  
31 ก.ค. – 5 ส.ค. 61 39,888 9,500 34  
1 – 6 ส.ค. 61 35,888 9,500 34  
8 – 13 ส.ค. 61 39,888 9,500 34  
14 – 19 ส.ค. 61 36,888 9,500 34  
15 – 20 ส.ค. 61 35,888 9,500 34  
21 – 26 ส.ค. 61 36,888 9,500 34  
22 – 27 ส.ค. 61 35,888 9,500 34  
28 ส.ค. – 2ก.ย. 61 36,888 9,500 34  
29 ส.ค. – 3 ก.ย. 61 34,888 9,500 34  
4 – 9 ก.ย. 61 35,888 9,500 34  
5 – 10 ก.ย. 61 35,888 9,500 34  
11 – 16 ก.ย. 61 35,888 9,500 34  
12 – 17 ก.ย. 61 33,888 9,500 34  
18 – 23 ก.ย. 61 35,888 9,500 34  
19 – 24 ก.ย. 61 34,888 9,500 34  
25 – 30 ก.ย. 61 35,888 9,500 34  
26 ก.ย. – 1 ต.ค.61 34,888 9,500 34  


ไฟล์ทบิน
Departure  DMK – CTS   XJ620 23.55-08.40
Return       CTS – DMK    XJ621 09.55-16.30

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุที่นั่งได้
การอัพเกรดที่นั่ง สามารถอัพเกรดได้เฉพาะ Hot Seat  สำหรับที่นั่งBusiness/Premium ตั๋วกรุ๊ปทัวร์ไม่สามารถอัพที่นั่งได้ 
 ที่นั่ง Hot Seat ราคา3,000 บาท/เที่ยว
เป็นที่นั่งที่มีพื้นที่ว่างที่มากกว่าที่นั่งมาตรฐาน ด้วยพื้นที่วางขาที่กว้างเป็นพิเศษ มีพื้นที่พอที่จะสามารถยืดขาได้อย่างเต็มที่
2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่องที่สายการบิน Thai Air Asia X กำหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเครื่องไม่เกิน7กก. และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
**กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้ำหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง10วันเท่านั้นพร้อมชำระค่าน้ำหนัก**
  • ซื้อนำหนักเพิ่ม 5 กก. ชำระเพิ่ม 600  บาท /เพิ่ม10กก. ชำระเพิ่ม 1,000 บาท
  • เพิ่ม20กก. ชำระเพิ่ม 2,000 บาท
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัท ประกันทั่วไป

อัตราค่าบริการนี้xไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
5. ค่า Vat 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
6. ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม
7. ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 3,500 เยนต่อทริป สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในบริการ