GOAL JAPAN FLOWER HOKKAIDO COOL 6D4N BY TG(ก.ค.-ส.ค.61)

GOAL JAPAN FLOWER HOKKAIDO COOL 6D4N BY TG(ก.ค.-ส.ค.61)
ราคา: 59,900 บาท
รหัสสินค้า: GLJ_49_TG
สถานะสินค้า:
GOAL JAPAN FLOWER HOKKAIDO COOL
6 วัน 4 คืน BY TG(ก.ค.-ส.ค.61)


ทัวร์ญี่ปุ่นดีที่สุด กับ มิร่าออนทัวร์
 
อัตราค่าบริการ     
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม
10-15 / 17-22 กรกฎาคม 61 65,900 62,900 62,900 59,900 9,900
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 45,900 42,900 42,900 39,900 9,900
7-12 สิงหาคม 61 59,900 56,900 56,900 53,900 9,900
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 39,900 36,900 36,900 33,900 9,900
ราคาเด็กทารก อายุ ต่ำกว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท
***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางจำนวน 10 ท่านขึ้นไป***
หากมีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น
  ราคานี้รวมภาษีน้ำมัน ณ. วันที่ 17 ก.ค. 2560  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน้ำมันขึ้น
 หากทางสายการบินมี  การเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น     
- ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุเท่านั้น                     
- ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น                     
- ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น                                                              
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น
- ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
- ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
  (หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงิน
ท่านละ 500,000 บาท ...)

อัตรานี่้ไม่รวม
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
- ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต           
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจาก
   รายการที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น                              
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
- ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
- ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ทิปไกด์ และทิปคนขับรถ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งต้องจ่ายเพิ่มจากราคาค่าทัวร์