EASY SAY LOVE NAGOYA (นาโกย่า-ชิราคาวาโกะ) 5D3N ฺBYJL ทัวร์ญี่ปุ่นที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

EASY SAY LOVE NAGOYA (นาโกย่า-ชิราคาวาโกะ) 5D3N ฺBYJL ทัวร์ญี่ปุ่นที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์
ราคา: 35,900 บาท
รหัสสินค้า: CUT_NAGOYA_JL
สถานะสินค้า:
EASY SAY LOVE NAGOYA  (นาโกย่า-ชิราคาวาโกะ)  5D3N ฺBYJL

ทัวร์ญี่ปุ่นที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์


 
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน
พักเดี่ยว
::ราคาโปรโมชั่น!!!ไม่มีราคาเด็ก::
22 – 26 มีนาคม 61 35,900.- 8,900.-
28 มีนาคม – 1 เมษายน 61 35,900.- 8,900.-
ราคาอื่นๆ
 1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 6,900 บาท
 2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 25,900 บาท
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 • ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
 • ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 3,500 เยน / ท่าน / ทริป (สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์และแต่จะพอใจในการบริการ)