ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ดินแดนอวตารงดงามดั่งความฝัน 6D5N BY WE (เดินทาง มีค.- มิย.61) ทัวร์จีนที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ดินแดนอวตารงดงามดั่งความฝัน 6D5N BY WE (เดินทาง มีค.- มิย.61) ทัวร์จีนที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์
ราคา: 17,777 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_CSX09_WE
สถานะสินค้า:
Dream of Zhangjiajie ดินแดนอวตารงดงามดั่งความฝัน 6D5N BY WE (เดินทาง มีค.- มิย.61)

ทัวร์จีนที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
 เด็กอายุไม่เกิน18ปี พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว
08 – 13 มีนาคม 2561
( WE616 /15.30 – 19.45 )
( WE617 /20.40 - 23.15 )
17,777 20,777 4,500 11,900
15 – 20 มีนาคม 2561
( WE616 /15.30 – 19.45 )
( WE617 /20.40 - 23.15 )
17,777 20,777 4,500 11,900
22 – 27 มีนาคม 2561
( WE616 /15.30 – 19.45 )
( WE617 /21.20 - 23.55 )
17,777 20,777 4,500 11,900
29 มี.ค. – 03 เม.ษ.2561
( WE616 /16.05 – 20.20 )
( WE617 /21.20 - 23.55 )
17,777 20,777 4,500 11,900
04 – 09 เมษายน 2561
( WE616 /16.05 – 20.20 )
( WE617 /21.20 - 23.55 )
22,777 25,777 5,000 12,900
11 – 16 เมษายน 2561
( WE616 /16.05 – 20.20 )
( WE617 /21.20 - 23.55 )
25,777 28,777 6,000 15,900
26 เม.ย. – 01 พ.ค.2561
( WE616 /16.05 – 20.20 )
( WE617 /21.20 - 23.55 )
22,777 25,777 5,000 12,900
03 – 08 พฤษภาคม 2561
( WE616 /16.05 – 20.20 )
( WE617 /21.20 - 23.55 )
17,777 20,777 4,500 11,900
10 – 15 พฤษภาคม 2561
( WE616 /16.05 – 20.20 )
( WE617 /21.20 - 23.55 )
18,777 21,777 4,500 11,900
17 – 22 พฤษภาคม 2561
( WE616 /16.05 – 20.20 )
( WE617 /21.20 - 23.55 )
17,777 20,777 4,500 11,900
24 – 29 พฤษภาคม 2561
( WE616 /16.05 – 20.20 )
( WE617 /21.20 - 23.55 )
18,777 21,777 4,500 11,900
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                                 
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.                
- ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน 
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
- ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                                    
- ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่ากรุ๊ปประเทศจีน 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย และต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !!
- ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 220 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าวีซ่ากรุ๊ปผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ     ทำวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท**
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่า        ซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
-  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%