ทัวร์จีน ปักกิ่ง-เทียนสิน 5D4N BY XW (เดินทาง เมย.-กย.61)

ทัวร์จีน ปักกิ่ง-เทียนสิน  5D4N BY XW (เดินทาง เมย.-กย.61)
ราคา: 15,888 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_AMAZING_XW
สถานะสินค้า:
Amazing Beijing-Tianjin ปักกิ่ง-เทียนสิน  5D4N BY XW
(เดินทาง เมย.-กย.61)

ทัวร์จีนที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่
2-3 ท่าน
ผู้เดินทาง
อายุต่ำกว่า20ปี
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา
ไม่รวมตั๋ว
13 – 17 เมษายน 2561 XW880 11.20 – 17.00
XW879 18.15 – 22.00
23,888 26,888 6,000 12,900
28 เม.ย. – 02 พ.ค.2561 XW880 11.20 – 17.00
XW879 22.20 – 02.05(+1)
18,888 21,888 5,000 10,900
12 – 16 พฤษภาคม 2561 XW880 11.20 – 17.00
XW879 22.20 – 02.05(+1)
17,888 20,888 5,000 9,900
25 – 29 พฤษภาคม 2561 XW880 11.20 – 17.00
XW879 18.15 – 22.00
17,888 20,888 5,000 9,900
15 – 19 มิถุนายน 2561 XW880 11.20 – 17.00
XW879 18.15 – 22.00
15,888 18,888 4,500 8,900
22 – 26 มิถุนายน 2561 XW880 11.20 – 17.00
XW879 18.15 – 22.00
15,888 18,888 4,500 8,900
07 – 11 กรกฎาคม 2561 XW880 11.20 – 17.00
XW879 22.20 – 02.05(+1)
15,888 18,888 4,500 8,900
27 – 31 กรกฎาคม 2561 XW880 11.20 – 17.00
XW879 18.15 – 22.00
18,888 21,888 5,000 9,900
10 – 14 สิงหาคม 2561 XW880 11.20 – 17.00
XW879 18.15 – 22.00
18,888 21,888 5,000 9,900
01 – 05 กันยายน 2561 XW880 11.20 – 17.00
XW879 22.20 – 02.05(+1)
16,888 19,888 4,500 8,900
22 – 26 กันยายน 2561 XW880 11.20 – 17.00
XW879 18.15 – 22.00
16,888 19,888 4,500 8,900
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
R ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                        
R ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
R ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น ไม่เกิน 20 กก.      
R ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
R ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
R ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ     
R ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                                    
R ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
R ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
T ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท 
     (สำหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น) 
T ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว
     ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท**
T ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
T ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
T ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)