โปรอิ่มบุญ...เซี่ยงไฮ้ ภูถ่อซาน 5D3N BY XJ (เดินทาง มี.ค. - พ.ค.61) ทัวร์จีนที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

 โปรอิ่มบุญ...เซี่ยงไฮ้ ภูถ่อซาน 5D3N BY XJ (เดินทาง มี.ค. - พ.ค.61) ทัวร์จีนที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์
ราคา: 15,999 บาท
รหัสสินค้า: PBH_XJ760761-2_XJ
สถานะสินค้า:
 โปรอิ่มบุญ...เซี่ยงไฮ้ ภูถ่อซาน 5D3N BY XJ (เดินทาง มี.ค. - พ.ค.61)

ทัวร์จีนที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก   พักเดี่ยว
8-12 , 9-13 มี.ค. // 29 มี.ค.-2 เม.ย. 61
10-14 , 11-15 , 17-21 , 18-22 , 24-28 พ.ค. 61
15,999.- 4,500
5-9 , 6-10 ,  20-24 เม.ย. 61 16,999.-
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด                            - ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พัก                                                                               - ค่าอาหารตามรายการ                                                                     
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ                      - ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ 
- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท                             
*** ค่าน้ำหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน  กรณีที่น้ำหนักเกิน กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนน้ำหนักที่เกินเอง
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ                                             -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปหรือเดี่ยว ท่านละ 1,500 บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์
-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท/ท่าน ตลอดการเดินทาง