Best Malaysia Songkarn ทัวร์มาเลเซีย สงกรานต์ 4D3N By TG

Best Malaysia Songkarn ทัวร์มาเลเซีย สงกรานต์ 4D3N By TG
ราคา: 17,900 บาท
รหัสสินค้า: DHD_BEST_TG
สถานะสินค้า:
Best Malaysia Songkarn ทัวร์มาเลเซีย สงกรานต์
4วัน3คืน โดย การบินไทย ไปเช้า-กลับค่ำ
เดินทาง (สงกรานต์) 13-16 เม.ย.61


* ทัวร์มาเลเซียดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์ *
อัตราค่าบริการ
โปรแกรม มาเลเซีย ปีใหม่ 4 วัน 3 คืน TG
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
 พัก 2-3 ท่าน
ราคาเด็ก
ต่ำกว่า 12 ปี
พักเดี่ยว
13-16 เม.ย.
(สงกรานต์)
17,900.- 16,900.- 4,000.-
 
หมายเหตุ:ที่พักบนเก็นติ้ง ไม่สามารถพัก ห้องละ 3 ท่านได้ ต้องพักเดี่ยว เพิ่ม 2,800 บาท
 
ค่าบริการนี้รวม   
                      ค่าเครื่องบินไปกลับ ชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินกรุงเทพฯ มาเลเซีย  และเซอร์ชาร์ทน้ำมันแล้ว
                       ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยว ตลอดรายการ  ,
                      ค่าโรงแรม 3 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)   ,
                      ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ  
                       ค่าธรรมเนียมเข้าชม
                      ค่าน้ำดื่ม ขนม ระหว่างการเดินทาง
                      ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง วงเงิน  1,000,000   บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัย

ค่าบริการนี้ไม่รวม 
                      ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  มินิบาร์  อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  ทีวี   ช่องพิเศษ
                      ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ถ้าไม่เอาใบกำกับภาษีไม่ต้องจ่าย)
                       ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากอุบัติภัยทางธรรมชาติ  การประท้วง  การนัดหยุดงาน หรือการเกิดจลาจลหรือ การปฏิเสธไม่ให้ เข้าเมือง  และเจ้าหน้าที่แรงงานทั้งไทยและต่างประเทศ  การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจาก ความรับผิดชอบของบริษัทฯ
                      ค่าทิปไกด์ คนขับรถ  (4 วัน 50 RM หรือ 500 บาท)  สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
                      หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า  6  เดือน นับจากวันหมดอายุ