ตุรกี [เลสโก ลาเวนเดอร์ดีเว่อร์

ตุรกี [เลสโก ลาเวนเดอร์ดีเว่อร์
ราคา: 31,999 บาท
รหัสสินค้า: ZIST16
สถานะสินค้า:
ทัวร์ ตุรกี ดีที่สุดกับมิ่ราออนทัวร์


 
อัตราค่าบริการ
 
 
กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว
05 – 13 กรกฎาคม 2562 05JUL TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
12JUL TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1
32,999 32,999 32,999 9,000 15,999
06 – 14 กรกฎาคม 2562 06JUL TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
13JUL TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1
32,999 32,999 32,999 9,000 15,999
07 – 15 กรกฎาคม 2562 07JUL TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
14JUL TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1
32,999 32,999 32,999 9,000 15,999
09 – 17 กรกฎาคม 2562 09JUL TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
16JUL TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1
33,999 33,999 33,999 9,000 16,999
11 – 19 กรกฎาคม 2562 11JUL TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
18JUL TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1
33,999 33,999 33,999 9,000 16,999
16 – 24 กรกฎาคม 2562 16JUL TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1
23JUL TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1
33,999 33,999 33,999 9,000 16,999
21 – 29 กรกฎาคม 2562 21JUL TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
28JUL TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1
33,999 33,999 33,999 9,000 16,999
27 ก.ค. – 04 ส.ค. 2562 27JUL TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1
03AUG TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1
33,999 33,999 33,999 9,000 16,999
02 – 10 สิงหาคม 2562 02AUG TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
09AUG TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1
31,999 31,999 31,999 9,000 14,999
03 – 11 สิงหาคม 2562 03AUG TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
10AUG TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1
31,999 31,999 31,999 9,000 14,999
04 – 12 สิงหาคม 2562 04AUG TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
11AUG TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1
33,999 33,999 33,999 9,000 16,999
09 – 17 สิงหาคม 2562 09AUG TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
16AUG TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1
33,999 33,999 33,999 9,000 16,999


อัตราค่าบริการนี้รวม
-ค่าบัตรโดยสารตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ของสายการบิน Turkish Airlines ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง (Upgrade) หรือ เปลี่ยนแปลง วันเดินทางกลับ (Change Date) ไม่ว่ากรณีใดก็ตามซึ่งที่นั่งถูกระบุให้เป็นหมู่คณะ และ ไม่สามารถสะสมไมล์ได้
-ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
-ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Turkish Airlines อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 1 ชิ้น โดยมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 20 ก.ก. (ไม่สามารถซื้อน้ำหนักเพิ่มได้)
-ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
-ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
-ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน            
-ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
-ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
-ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง)
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
-ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 80 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม
ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 80 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ คำนวนเป็นเงินไทยประมาณ 2,640 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
-ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า กรณีผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย) อัตราค่าบริการ และ การขอวีซ่า กรุณาติดต่อกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ เพื่อขอคำแนะนำในการยื่นคำร้องขอวีซ่า