ตุรกี [เลสโก เจ้าหญิงสตรอเบอรี่

ตุรกี [เลสโก เจ้าหญิงสตรอเบอรี่
ราคา: 32,999 บาท
รหัสสินค้า: ZIST18
สถานะสินค้า:
ทัวร์ ตุรกี ดีที่สุดกับมิ่ราออนทัวร์            อัตราค่าบริการ       
 
กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว
04 – 12 ตุลาคม 2562 04OCT TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
11OCT TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1
32,999 31,999 31,999 9,000 15,999
05 – 13 ตุลาคม 2562 05OCT TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
12OCT TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1
32,999 31,999 31,999 9,000 15,999
06 – 14 ตุลาคม 2562 06OCT TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
13OCT TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1
34,999 34,999 34,999 9,000 17,999
10 – 18 ตุลาคม 2562 10OCT TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
17OCT TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1
34,999 34,999 34,999 9,000 17,999
13 – 21 ตุลาคม 2562 13OCT TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
20OCT TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1
33,999 33,999 33,999 9,000 16,999
14 – 22 ตุลาคม 2562 14OCT TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
21OCT TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1
33,999 33,999 33,999 9,000 16,999
15 – 23 ตุลาคม 2562 15OCT TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
22OCT TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1
33,999 33,999 33,999 9,000 16,999
16 – 24 ตุลาคม 2562 16OCT TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
23OCT TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1
34,999 34,999 34,999 9,000 17,999
21 – 29 ตุลาคม 2562 21OCT TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
28OCT TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1
34,999 34,999 34,999 9,000 17,999
22 – 30 ตุลาคม 2562 22OCT TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
29OCT TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1
34,999 34,999 34,999 9,000 17,999
25 ต.ค. – 02 พ.ย. 2562 25OCT TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
01NOV TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1
33,999 33,999 33,999 9,000 16,999
26 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 26OCT TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
02NOV TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1
33,999 33,999 33,999 9,000 16,999
27 ต.ค. – 04 พ.ย. 2562 27OCT TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
03NOV TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1
33,999 33,999 33,999 9,000 16,999
อัตราค่าบริการนี้รวม
-
ค่าบัตรโดยสารตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ของสายการบิน Turkish Airlines ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง (Upgrade) หรือ เปลี่ยนแปลง วันเดินทางกลับ (Change Date) ไม่ว่ากรณีใดก็ตามซึ่งที่นั่งถูกระบุให้เป็นหมู่คณะ และ ไม่สามารถสะสมไมล์ได้
-ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
-ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Turkish Airlines อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 1 ชิ้น โดยมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 20 ก.ก. (ไม่สามารถซื้อน้ำหนักเพิ่มได้)
-ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
-ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
-ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน
-ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
-ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
-ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง)
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
-ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 80 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม
ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 80 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ คำนวนเป็นเงินไทยประมาณ 2,640 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
-ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า กรณีผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย) อัตราค่าบริการ และ การขอวีซ่า กรุณาติดต่อกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ เพื่อขอคำแนะนำในการยื่นคำร้องขอวีซ่า