ทัวร์ตุรกี ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส 10 Days By EK (Aug-Dec'18) ทัวร์ตุรกี ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์ตุรกี ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส 10 Days By EK (Aug-Dec'18) ทัวร์ตุรกี ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 33,900 บาท
รหัสสินค้า: HUB_HG14_EK
สถานะสินค้า:
Discovery Turkey 10 วัน 7 คืน

อิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน พระราชวังโดลมาบาเช่ อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน
คัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลึ เมืองโบราณเอฟิซุส ปามุคคาเล่ ทรอย

 

พิเศษ !! ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส & ระบำหน้าท้อง Belly Dance

โดยสายการบินอิมิเรตส์ (EK)

ทัวร์ตุรกี ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์


 

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ราคา
สิงหาคม 3-12 ส.ค. 61 33,900
กันยายน 4-13 , 13-22 ก.ย.,
27 ก.ย. – 6 ต.ค.,
28 ก.ย. – 7 ต.ค. 61
ตุลาคม  
5-14, 11-20, 16-25,
18-27 ต.ค., 25 ต.ค.-3 พ.ย. 61
 
พฤศจิกายน 2-11, 16-25 พ.ย.,
23 พ.ย.-2 ธ.ค. 61
ธันวาคม 2-11, 6-15 ธ.ค. 61

 
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียง​ลดท่านละ​ 2,000​ บาท
​​พักเดี่ยว ​​​​เพิ่มท่านละ​ 8,000 ​บาท
 
 อัตรานี้รวม
✓ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 3 ดอลล่าร์สหรัฐ  / คน / วัน
คนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ดอลล่าร์สหรัฐ / คน / วัน
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน