ทัวร์ตุรกีปีใหม่ Wonderful Turkey (Re-Route) 8D5N (TK) New Year 2019 ทัวร์ตุรกี ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์ตุรกีปีใหม่ Wonderful Turkey (Re-Route) 8D5N (TK) New Year 2019 ทัวร์ตุรกี ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 43,900 บาท
รหัสสินค้า: BW_WTNY_TK
สถานะสินค้า:
*** NEW YEAR 2019***

WONDERFUL TURKEY (Re-Route) 8วัน/5คืน

กรุงอิสตันบูล –คุซาดาสี – ปามุคคาเล่ – คอนย่า
คัปปาโดเกีย – ชิมไวน์ตูร์ลาซาน


โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)

** พักโรงแรม 5 ดาว และ โรงแรมถ้ำ 1 คืน **


ทัวร์ตุรกี ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

 
 
อัตรานี้รวม
*ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทาง
*ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทาง 20 กิโลกรัม/ท่าน
*ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
*ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
*ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
*ค่าประกันการเดินทางเฉพาะอุบัติเหตุเท่านั้น คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น ประกันการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต่ำกว่า 1 ปีหรือเกิน 85 ปีขึ้นไป (อายุ 1-15ปี และ 75-84 ปีคุ้มครอง 50 %  รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )
*** กรณีต้องการทำประกันการเดินทางรายดี่ยวเพิ่ม รวมประกันสุขภาพด้วย ชำระเพิ่มท่านละ 500 บาท/ท่าน รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
* มี Wifi ฟรีบนรถโค้ช และ แจกน้ำดื่มทุกวันวันละ 2 ขวด
 
อัตรานี้ไม่รวม
*ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
*ค่าทำวีซ่าประเทศตุรกี
*ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
*ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
*ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
*ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
*ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ
*ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
*ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
*ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์+ไกด์+คนขับรถ ตลอดทริป  54 ดอลล่าร์ยูเอส($USD)/ท่าน ตลอดการเดินทาง
***ไม่มีแจกกระเป๋า