ทัวร์ตุรกี COLORFUL TURKEY 8D5N By KU (SEP - OCT18) ทัวร์ตุรกีดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์ตุรกี COLORFUL TURKEY 8D5N By KU (SEP - OCT18) ทัวร์ตุรกีดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 34,900 บาท
รหัสสินค้า: BW_CFT_KU
สถานะสินค้า:
BW…COLORFUL TURKEY 8D5N
กรุงอิสตันบูล - เมืองอันตัลยา - ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
เมืองปามุคคาเล - เมืองคัปปาโดเกีย - กรุงอังการ่า
โดยสายการบินคูเวต แอร์เวย์ (KU)


*พัก โรงแรม 5ดาว และ โรงแรมถ้ำ1คืน*

ทัวร์ตุรกี ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

 

อัตรานี้รวม
*ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทาง
*ค่าน้า หนักของกระเป๋ าเดินทาง 20 กิโลกรัม/ท่าน
*ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
*ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
*ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
*ค่าประกันการเดินทางเฉพาะอุบัติเหตุเท่านั้น คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สา หรับผู้เดินทางไป
พร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น ประกันการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุตา่ กว่า 1 ปีหรือเกิน
85 ปี ข้ นึ ไป (อายุ 1-15ปี และ 75-84 ปี คุ้มครอง 50 % รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )
*** กรณีต้องการทา ประกันการเดินทางรายดยี่ วเพิ่ม รวมประกันสุขภาพด้วย ชา ระเพมิ่ ท่านละ 500 บาท/ท่าน
รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
* มี Wifi ฟรีบนรถโค้ช และ แจกน้าดื่มทุกวันวันละ 2 ขวด

อัตรานี้ไม่รวม
*ค่าทา หนังสือเดินทาง, ค่าทา ใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
*ค่าทาวีซ่าประเทศตุรกี
*ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทา หนังสือเดินทางหายทุกกรณี
*ค่าน้า หนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกา หนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
*ค่าธรรมเนียมน้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ นึ ราคา
*ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สัง่ เพิ่มเอง
*ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
*ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
*ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
*ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์+ไกด์+คนขับรถ ตลอดทริป 54 ดอลล่าร์ยูเอส($USD)/ท่าน ตลอด
การเดินทาง
***ไม่มีแจกกระเป๋า