ทัวร์ตุรกี ตะวันออก จอร์เจีย ดินแดนแห่งตำนาน 9 Days BY TK (Sep-Oct'18) ทัวร์จอร์เจียดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์ตุรกี ตะวันออก จอร์เจีย ดินแดนแห่งตำนาน 9 Days BY TK (Sep-Oct'18) ทัวร์จอร์เจียดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 69,900 บาท
รหัสสินค้า: PRD_GEORGIA_TK
สถานะสินค้า:
ตุรกี ตะวันออก-จอร์เจีย 9 วัน

ดินแดนแห่งตำนานเรือโนอาห์
ดินแดนแห่งทะเลดำ และเทือกเขาคอเคซัส


!! คนไทย ไม่ต้องทำวีซ่า !!

สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)

ทัวร์ตุรกีดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์


 

กำหนดการเดินทาง   09-16ก.ย.61/23-30ก.ย.61/07-14ต.ค.61/12-19 ต.ค.61

 
อัตราค่าบริการ   โปรแกรม ตุรกี ตะวันออก-จอร์เจีย 9 วัน
ผู้ใหญ่     พักห้องคู่ หรือ เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน                   ราคาท่านละ           69,900.-              บาท
ในกรณีต้องการพักห้องเดี่ยว                                                             ราคาท่านละ           12,000.-              บาท       
เด็ก อายุ 2-12 ปี      (เสริมเตียง-พักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่าน)                    ราคาท่านละ           68,900.-              บาท
เด็ก อายุ 2-12 ปี      (ไม่เสริมเตียง-พักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่าน)                ราคาท่านละ           67,900.-              บาท
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561) **
ข้อแนะนำบางประการและต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนการเดินทาง
สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ ขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า
กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด สำหรับชั้นท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry (น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)     
 
อัตราค่าบริการนี้รวมถึง
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ (น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน)
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)
ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม
ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 7 วัน รวมเท่ากับ 35 USD)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 9  วัน รวมเท่ากับ  27 USD)
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม ใบละ 1USD
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรแกรม ตุรกีตะวันออก-จอ์เจีย 9 วัน
การชำระเงิน       งวดที่1: สำรองที่นั่งมัดจำท่านละ 20,000.- บาท   ภายใน 3 วันหลังจากทำการจอง
งวดที่2: ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด   ภายใน 30 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง