LONDON FREE STYLE อังกฤษ – ลอนดอน 7 วัน 4 คืน โดยสายก

 LONDON FREE STYLE อังกฤษ – ลอนดอน 7 วัน 4 คืน โดยสายก
ราคา: 39,888 บาท
รหัสสินค้า: GO3LGW-CA001
สถานะสินค้า:
ทัวร์ อังกฤษ  ดีที่สุดกับมิ่ราออนทัวร์

 
อตัราค่าบรกิาร
ราคาผูใ้ หญ่พักคู่ 1 หอ้ ง ท่านละ 39,888.-
ผูใ้ หญ่ 3 ท่าน 1 หอ้ ง ท่านละ (กรุณาอ่านขอ้ มูลเพมิ่ เตมิ เรอื่ งโรงแรมทพี่ กั ) 39,888.-
พกั หอ้ งเดยี่ ว เพมิ่ ท่านละ 8,900.-
เด็กมีเตียง (อายุไม่เกนิ 12 ปี ) พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน ท่านละ 39,888.-
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกนิ 12 ปี ) พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ท่านละ
(กรุณาอ่านขอ้ มูลเพมิ่ เตมิ เรอื่ งโรงแรมทพี่ กั )
39,888.-
ราคาทวั รไ์ ม่รวมต๋วั เครอื่ งบนิ ท่านละ 23,888.-
ไม่รวมค่าธรรมเนยี มวซี ่าประเทศองั กฤษ
(ผูยื้่นวซี ่าตอ้ งชาระเงนิ พรอ้ มเงนิ มดั จา เป็ นจานวนเงนิ โดยประมาณ 5,600 บาท
ชนั้ ธุรกจิ เพมิ่ เงนิ จากราคาทวั ร ์ เรมิ่ ตน้ ทที่ ่านละ
(ราคาสามารถยืนยนั ไดก้ ็ต่อเมอื่ ทนี่ งั่ confirm เท่านนั้ )
80,000.-
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตใหเ้ ด็กอายุต่ากว่า 7 ปี เขา้ พกั แบบไม่มเี ตยี งเสรมิ **

อตัราค่าบรกิารนรี้วม
1. ค่าตั๋วเครอื่ งบนิ ชัน้ ประหยัด ( Economy Class) ทรี่ ะบุวันเดินทางไปกลับพรอ้ มคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะตอ้ งไม่เกนิ
จานวนวัน และอยู่ภายใตเ้ งอื่ นไขของสายการบนิ )
2. ค่าภาษีสนามบนิ ทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโคช้ ปรับอากาศนาเทยี่ วตามรายการ
4. ค่าหอ้ งพักในโรงแรมตามทรี่ ะบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
5. ค่าอาหารตามทรี่ ะบุในรายการ
6. ค่าเขา้ ชมสถานทที่ ่องเทยี่ วตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้ งการเงอื่ นไขกรมธรรมส์ อบถามไดจ้ ากเจา้ หนา้ ท)ี่
ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดนิ ทางวงเงินไม่เกนิ ท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิ อุบัติเหตุวงเงินไม่เกนิ ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงอื่ นไขกรมธรรม์)
** ลูกคา้ ท่านใดสนใจ...ซอื้ ประกนั การเดนิ ทางสาหรบั ครอบคลุมเรอื่ งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้ มูล
เพมิ่ เตมิ กบั ทางบรษิ ทั ได้ **
เบยี้ ประกนั เรมิ่ ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั ]
เบยี้ ประกนั เรมิ่ ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั ]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกนั ทมี่ อี ายุตงั้ แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี **
[รกั ษาพยาบาล 2 ลา้ น, เสยี ชวี ติ หรอื เสยี อวยั วะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ลา้ นบาท]
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดนิ ทาง (ไม่รวมทปิ มคั คุเทศก)์
9. ค่าภาษีมูลค่าเพมิ่ 7%

อตัราค่าบรกิารนไี้ม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
2. ค่าใชจ้ ่ายส่วนตัว อาทเิ ช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้าหนักเกนิ จากทางสาย
การบนิ กาหนดเกนิ กว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชนิ้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิ การเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือ
ของมีค่าทสีู่ญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้
3. ค่าธรรมเนียมน้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทสี่ ายการบินมีการปรับขนึ้ ราคา
4. คา่ บริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซงึ่ ท่านจะตอ้ งดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ดว้ ยตัวท่านเอง
5. ค่าธรรมเนยี มวซี ่าประเทศองั กฤษ (จานวน 5,600 บาท ชาระพรอ้ มเงนิ มดั จา)
6. ค่าทปิ พนกั งานขบั รถ และไกดท์ อ้ งถนิ่ (14 ปอนด)์
7. ค่าทปิ มคั คุเทศกจ์ ากเมอื งไทย (14 ปอนด)