Sunshine in Yosemite อเมริกาตะวันตก อุทยานแห่งชาติ

 Sunshine in Yosemite อเมริกาตะวันตก อุทยานแห่งชาติ
ราคา: 79,900 บาท
รหัสสินค้า: GO3SFO-BR002
สถานะสินค้า:
ทัวร์ อเมริกา ดีที่สุดกับมิ่ราออนทัวร์


อตัราค่าบรกิารนรี้วม
1. ค่าตั๋วเครอื่ งบนิ ชัน้ ประหยัด ( Economy Class) ทรี่ ะบุวันเดินทางไปกลับพรอ้ มคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะตอ้ งไม่เกนิ จานวนวัน
และอยู่ภายใตเ้ งอื่ นไขของสายการบนิ )
2. ค่าภาษีสนามบนิ ทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโคช้ ปรับอากาศนาเทยี่ วตามรายการ
4. ค่าหอ้ งพักในโรงแรมตามทรี่ ะบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
5. ค่าอาหารตามทรี่ ะบุในรายการ
6. ค่าเขา้ ชมสถานทที่ ่องเทยี่ วตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้ งการเงอื่ นไขกรมธรรมส์ อบถามไดจ้ ากเจา้ หนา้ ท)ี่
ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงนิ ไม่เกนิ ท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิ อุบัติเหตุวงเงินไม่เกนิ ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงอื่ นไขกรมธรรม์)
** ลูกคา้ ท่านใดสนใจ...ซอื้ ประกนั การเดนิ ทางสาหรบั ครอบคลุมเรอื่ งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้ มูล
เพมิ่ เตมิ กบั ทางบรษิ ทั ได้ **
เบยี้ ประกนั เรมิ่ ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั ]
เบยี้ ประกนั เรมิ่ ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั ]
**ความครอบคลุมผเู้ อาประกนั ทมี่ อี ายุตงั้ แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี **
[รกั ษาพยาบาล 2 ลา้ น, เสยี ชวี ติ หรอื เสยี อวยั วะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ลา้ นบาท]
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดนิ ทาง (ไม่รวมทปิ มคั คุเทศก)์
9. ค่าภาษีมูลค่าเพมิ่ 7%

อตัราค่าบรกิารนไี้ม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
2. ค่าใชจ้ ่ายส่วนตัว อาทเิ ช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้าหนักเกนิ จากทางสายการ
บนิ กาหนดเกนิ กว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชนิ้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิ การเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าที่
สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้
3. ค่าธรรมเนียมน้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทสี่ ายการบินมีการปรับขนึ้ ราคา
4. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซงึ่ ท่านจะตอ้ งดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ดว้ ยตัวท่านเอง
5. ค่าธรรมเนยี มวซี ่าประเทศสหรฐั อเมรกิ า (จานวน 7,600 บาท ชาระพรอ้ มเงนิ มดั จา)
6. ค่าทปิ มคั คุเทศกจ์ ากเมอื งไทย (27 ดอลล่าหส์ หรฐั )