มหัศจรรย์ RUSSIA ตามล่าหาแสงเนือ DEC18-MAR19

 มหัศจรรย์ RUSSIA ตามล่าหาแสงเนือ DEC18-MAR19
ราคา: 0 บาท
รหัสสินค้า: BT-DME05_TG_
สถานะสินค้า:
ทัวร์ รัสเซีย   ดีที่สุดกับมิ่ราออนทัวร์


 
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
 
วันเดินทางราคา รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ เมอร์มังค์ 7 วัน 5 คืน
โดยสายการบินไทย(TG)
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
26 ธ.ค.61 01 ม.ค.62 TG974/TG975 76,900 76,900 75,900 6,000
23 ม.ค.62 29 ม.ค.62 TG974/TG975 62,900 62,900 61,900 6,000
09 ก.พ.62 15 ก.พ.62 TG974/TG975 64,900 64,900 63,900 6,000
13 มี.ค.62 19 มี.ค.62 TG974/TG975 62,900 62,900 61,900 6,000
** คณะเดินทางจำนวน 30 ท่านต่อกรุ๊ป**
 
อัตราค่าบริการรวม

þตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป - กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ – มอสโคว์ - กรุงเทพฯ
สายการบินไทย Thai Airway(TG) และตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เส้นทาง มอสโคว์ - มูร์มันสค์ - มอสโคว์ ชั้นประหยัด
þภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
þค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
þตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class บินภายในไป-กลับ มอสโคว-เมอร์มังค์-มอสโคว
     ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
þค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
þค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
þค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
þค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
þค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
þประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท
 
 
อัตราค่าบริการไม่รวม

ýภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ýค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
ýค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
ýค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ýค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน,               การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ýค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 60 USD/ ท่าน