มหัศจรรย์ RUSSIA 8วัน 5คืน JAN-APR19

มหัศจรรย์ RUSSIA 8วัน 5คืน JAN-APR19
ราคา: 49,900 บาท
รหัสสินค้า: BT-DME03_QR_
สถานะสินค้า:
ทัวร์ เอเซีย ดีที่สุดกับมิ่ราออนทัวร์


 
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
 
วันเดินทางราคา รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินการ์ต้าร์(QR)
เริ่มเดินทาง  กลับจากเดินทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
14 ม.ค.62 21 ม.ค.62 QR837/QR233 QR282/QR832 55,900 55,900 54,900 5,000
14 ก.พ.62 21 ก.พ.62 QR837/QR233 QR282/QR832 52,900 52,900 51,900 5,000
24 ก.พ.62 03 มี.ค.62 QR837/QR233 QR282/QR832 49,900 49,900 48,900 5,000
11 มี.ค.62 18 มี.ค.62 QR837/QR233 QR282/QR832 53,900 53,900 52,900 5,000
21 มี.ค.62 28 มี.ค.62 QR837/QR233 QR282/QR832 53,900 53,900 52,900 5,000
08 เม.ย.62 15 เม.ย.62 QR837/QR233 QR282/QR832 57,900 57,900 56,900 5,000
 
 
 
อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Classไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-โดฮา-มอสโคว-เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก-โดฮา-กรุงเทพฯ สายการบิน(EK)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
´      ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 70USD/ท่าน
´      ค่าบริการพนักงานยกกระเป๋าทุกสถานที่