ABOVE SCANDINAVIA 8D5N

 ABOVE SCANDINAVIA 8D5N
ราคา: 49,999 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_CZARN04
สถานะสินค้า:
สวีเดน-นอร์เวย์-เดนมาร์ก บินลงสวีเดน บินกลับเดนมาร์ก สัมพัสความสวยงามโรแมนติกของคาบสมุท แห่ง
"ยุโรปเหนือ"
ทัวร์ยุโรป ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์


 
อัตราค่าบริการ
 
 
กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว
2561
04 - 11 ธันวาคม 2561 04DEC QR835 BKK-DOH 21.00-00.50+1
05DEC QR169 DOH-ARN 01.40-06.10
10DEC QR164 CPH-DOH 21.40-05.45+1
11DEC QR832 DOH-BKK 07.05-17.45
52,999 52,999 52,999 12,999 35,999
25 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2562 25DEC QR833 BKK-DOH 19.35-23.25
26DEC QR169 DOH-ARN 01.40-06.10
31DEC QR164 CPH-DOH 21.40-05.45+1
01JAN QR832 DOH-BKK 07.05-17.45
55,999 55,999 55,999 12,999 38,999
28 ธ.ค. - 04 ม.ค. 2562 28DEC QR835 BKK-DOH 21.00-00.50+1
29DEC QR169 DOH-ARN 01.40-06.10
03JAN QR164 CPH-DOH 21.40-05.45+1
04JAN QR832 DOH-BKK 07.05-17.45
62,999 62,999 62,999 15,999 45,999
2562
21 - 28 มกราคม 2562 21JAN QR835 BKK-DOH 21.00-00.50+1
22JAN QR169 DOH-ARN 01.40-06.10
27JAN QR164 CPH-DOH 21.40-05.45+1
28JAN QR832 DOH-BKK 07.05-17.45
49,999 49,999 49,999 12,999 32,999
05 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 05FEB QR835 BKK-DOH 21.00-00.50+1
06FEB QR169 DOH-ARN 01.40-06.10
11FEB QR164 CPH-DOH 21.40-05.45+1
12FEB QR832 DOH-BKK 07.05-17.45
52,999 52,999 52,999 12,999 35,999
18 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 18FEB QR835 BKK-DOH 21.00-00.50+1
19FEB QR169 DOH-ARN 01.40-06.10
24FEB QR164 CPH-DOH 21.40-05.45+1
25FEB QR832 DOH-BKK 07.05-17.45
52,999 52,999 52,999 12,999 35,999
26 มี.ค. - 02 เม.ย.2562 26MAR QR835 BKK-DOH 21.00-00.50+1
27MAR QR169 DOH-ARN 01.40-06.10
01APR QR164 CPH-DOH 22.35-05.40+1
02APR QR832 DOH-BKK 08.30-19.00
55,999 55,999 55,999 12,999 38,999
08 - 15 เมษายน 2562 08APR QR981 BKK-DOH 20.35-23.50
09APR QR169 DOH-ARN 02.00-07.15
14APR QR164 CPH-DOH 22.35-05.40+1
15APR QR838 DOH-BKK 08.30-19.15
62,999 62,999 62,999 15,999 45,999
09 - 16 เมษายน 2562 09APR QR981 BKK-DOH 20.35-23.50
10APR QR169 DOH-ARN 02.00-07.15
15APR QR164 CPH-DOH 22.35-05.40+1
16APR QR838 DOH-BKK 08.30-19.15
65,999 65,999 65,999 15,999 48,999
12 - 19 เมษายน 2562 12APR QR981 BKK-DOH 20.35-23.50
13APR QR169 DOH-ARN 02.00-07.15
18APR QR164 CPH-DOH 22.35-05.40+1
19APR QR838 DOH-BKK 08.30-19.15
62,999 62,999 62,999 15,999 45,999
 
 
** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น **
 
** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว เชงเก้น ประเทศสวีเดน ท่านละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท **
 
** อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **
 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
 
** สำหรับอัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทางจำนวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) **
 
** ทางบริษัทขอความกรุณาให้ท่านศึกษารายละเอียด ทั้งหมดก่อนทำการจอง โดยละเอียดทุกข้อ **
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
R ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class)
กรณีต้องการ Upgrade เป็น ที่นั่งพิเศษ (Premium Economy) หรือ ชั้นธุรกิจ (Business Class) จำเป็นออกบัตรโดยสารใบใหม่แยกจากคณะ และ จองเป็นราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว (Join Land) ตั้งแต่ขั้นตอนการจอง สิ่งสำคัญก่อนออกบัตรโดยสาร กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งว่าคณะคอนเฟิร์มออกเดินทางหรือไม่
R ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
R ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Qatar Airways อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 30 ก.ก. (แต่ละชิ้น ควรหนักไม่เกิน 23 ก.ก. เช่น 23 ก.ก. 1 ชิ้น 7 ก.ก. 1 ชิ้น รวม 30 ก.ก.)
R ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
R ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
R ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน        
R ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
R ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
R ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
T ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง)
T ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
T ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 18 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม
T ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 24 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม
ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 42 ยูโร (EUR) หรือ คำนวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,680 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
T ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศสวีเดน ท่านละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ ธรรมเนียมของแต่ละประเทศ (เฉพาะค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการส่วนนี้ขอความกรุณาลูกค้าผู้เดินทางถือไปจ่ายในวันที่ยื่นเอกสาร สแกนนิ้ว กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยทางบริษัทจะมีเจ้าหน้าที่ไปดูแล และ อำนวยความสะดวกในวันนั้น)