ทัวร์ตุรกี COOLING TURKEY 9D6N BY TK (Nov-Dec'18) ทัวร์ตุรกี ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์ตุรกี COOLING TURKEY 9D6N BY TK (Nov-Dec'18) ทัวร์ตุรกี ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 33,999 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_CIST07_TK
สถานะสินค้า:

เที่ยวครบ จบทุกไฮไลท์ บินตรง!! พักโรงแรมถ้ำ!!

ชมโชว์ระบำหน้าท้อง 

ล่องเรือชมความสวยงามของ

ช่องแคบบอสฟอรัส

พิเศษ!! นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงาม

ของเมืองโบราณเหอร์กามัม


ทัวร์ตุรกี ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

 
 
 
อัตราค่าบริการ
 
 
  กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว
  01-09 พฤศจิกายน 2561 01NOV TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1
08NOV TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1
33,999 33,999 33,999 6,999 20,999
  05-13 พฤศจิกายน 2561 05NOV TK65 BKK-IST 22.50-05.45+1
12NOV TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1
33,999 33,999 33,999 6,999 20,999
  08-16 พฤศจิกายน 2561 08NOV TK65 BKK-IST 22.50-05.45+1
15NOV TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1
33,999 33,999 33,999 6,999 20,999
  12-20 พฤศจิกายน 2561 12NOV TK65 BKK-IST 22.50-05.45+1
19NOV TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1
33,999 33,999 33,999 6,999 20,999
  18-26 พฤศจิกายน 2561 18NOV TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1
25NOV TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1
33,999 33,999 33,999 6,999 20,999
  20-28 พฤศจิกายน 2561 20NOV TK65 BKK-IST 22.50-05.45+1
27NOV TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1
33,999 33,999 33,999 6,999 20,999
  23 พ.ย. - 01 ธ.ค. 2561 23NOV TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1
30NOV TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1
33,999 33,999 33,999 6,999 20,999
  25 พ.ย. - 03 ธ.ค. 2561 25NOV TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1
02DEC TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1
33,999 33,999 33,999 6,999 20,999
  27 พ.ย. - 05 ธ.ค. 2561 27NOV TK65 BKK-IST 22.50-05.45+1
04DEC TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1
33,999 33,999 33,999 6,999 20,999
  29 พ.ย. - 07 ธ.ค. 2561 29NOV TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1
06DEC TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1
33,999 33,999 33,999 6,999 20,999
  30 พ.ย. - 08 ธ.ค. 2561 30NOV TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1
07DEC TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1
33,999 33,999 33,999 6,999 20,999
02-10 ธันวาคม 2561 02DEC TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1
09DEC TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1
36,999 36,999 36,999 6,999 23,999  
07-15 ธันวาคม 2561 07DEC TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1
14DEC TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1
36,999 36,999 36,999 6,999 23,999  
09-17 ธันวาคม 2561 09DEC TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1
16DEC TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1
35,999 35,999 35,999 6,999 22,999  
10-18 ธันวาคม 2561 10DEC TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1
17DEC TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1
35,999 35,999 35,999 6,999 22,999  
13-21 ธันวาคม 2561 13DEC TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1
20DEC TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1
35,999 35,999 35,999 6,999 22,999  
16-24 ธันวาคม 2561 16DEC TK65 BKK-IST 22.50-05.45+1
23DEC TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1
35,999 35,999 35,999 6,999 22,999  
                             
 
 
** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น **
 
** อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **
อัตราค่าบริการนี้รวม
 1. ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class)
 2. ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 3. ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Turkish Airlines อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 1 ชิ้น โดยมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 20 ก.ก.
 4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 5. ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 6.  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน
 7. ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 8.  ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง)
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 2. ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 21 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม
 3. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 21 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม
 4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 27 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 69 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ คำนวนเป็นเงินไทยประมาณ 2,415 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
6.ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า กรณีผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย) อัตราค่าบริการ และ การขอวีซ่า กรุณาติดต่อกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ เพื่อขอคำแนะนำในการยื่นคำร้องขอวีซ่า