ทัวร์ตุรกี พักหรู 5 ดาว 9 DAYS BY TK (Sep-Dec'18) ทัวร์ตรกีดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์ตุรกี พักหรู 5 ดาว 9 DAYS BY TK (Sep-Dec'18) ทัวร์ตรกีดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 46,900 บาท
รหัสสินค้า: HMY_SW_TK
สถานะสินค้า:
ทัวร์ตรกีดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

 
 
วันเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้อง
2-3 ท่าน
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
21-29 ก.ค./10-18 ส.ค./15-23 ก.ย./27 ต.ค.-4 พ.ย./10-18 พ.ย./08-16 ธ.ค.61 46,900.- 6,500.-
ปีใหม่ 29 ธ.ค.61-6 ม.ค. 62 49,900.- 6,500.-
*ผู้ใหญ่ (12 ปี ขึ้นไป) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์กรณีมีผู้เดินทางไม่ 15-25 ท่าน  ตามที่ได้ตกลงกับทางบริษัทฯ
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่

อัตรานี้รวม
  • ค่าตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์(น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน)
  • ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
  • โรงแรม ที่พัก พร้อมอาหารเช้าบุฟเฟต์ อาหารตามที่ระบุในรายการตามรายการที่ระบุ
  • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
  • ค่ารถโค้ช แอร์ ในการนำเที่ยวตามรายการ
  • ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท ( สำหรับอายุ 70 ปีขึ้นไป คุ้มครอง 50%)
  • ค่าน้ำระหว่างมื้ออาหารทุกมื้อ / น้ำดื่มบริการบนรถ วันละ 2 ขวด /ท่าน
  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ  (คิดเป็น 9 วัน รวมเท่ากับ 45 USD)
อัตรานี้ไม่รวม
K ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์,แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
K ค่าทิปหัวหน้าทัวร์  ขึ้นอยู่กับการบริการ
K ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
K ค่าน้ำหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ต่อท่าน(น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
K ทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความประทับใจในบริการ
การให้ทิปตามธรรมเนียม ทางบริษัทฯมิได้มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของท่านเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไกด์ และคนขับรถ