ทัวร์ตุรกี Amazing Europe 9D6N By TK (Oct-Dec'18) ทัวร์ตุรกี ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์ตุรกี Amazing Europe 9D6N By TK (Oct-Dec'18) ทัวร์ตุรกี ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 59,999 บาท
รหัสสินค้า: SST_AZE_TK
สถานะสินค้า:
ทัวร์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ  9D6N (TK)

ออสเตรีย - เชค - โปแลนด์ - สโลวาเกีย – ฮังการี

โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES


ทัวร์ตุรกี ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

 

อัตราค่าบริการ//กำหนดการเดินทาง
 
27 ต.ค -4 พ.ย // 17-25 พ.ย // 9-17 ธ.ค // 11-19 ธ.ค 2561
 
อัตราค่าบริการ ราคา / บาท
ราคาผู้ใหญ่พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 59,999
เด็กอายุ 7-12 ปี (เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 59,999
เด็กอายุ 2-6 ปี (ไม่เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 59,999
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 10,900
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบินผู้ใหญ่ ( ผู้ใหญ่ ) – Join Land  45,999
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
95,000
 
หมายเหตุ : ราคานี้เป็นราคาพิเศษสำหรับผู้เดินทาง 25 ท่านขึ้นไป ไม่มีราคาเด็ก กรณีผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 4,900 บาท  
*******ตั๋วเป็นตั๋วโปรโมชั่นไม่สามารถสะสมไมล์ได้*******
อัตรานี้รวม
 • ตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ (ชั้น ECONOMY) สายการบินTURKISH AIRLINES และภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าที่พักระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทางตามที่ระบุ
 • ค่าธรรมเนียมเชงเก้นวีซ่ากรุ๊ป
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการทัวร์
 • ค่าพาหนะในระหว่างนำเที่ยวทั้งหมดตามที่ระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถขับเกิน 12 ชั่วโมง/วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ ในรายการทัวร์
 • หัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์และชำนาญเส้นทางบริการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถต่างประเทศและหัวหน้าทัวร์
 • ค่าประกันการเดินทางของบริษัทไทยวิวัฒน์ประกันภัย WORLD WILD BASIC PLAN โดยคุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 18 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท – หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามทางบริษัทฯ
อัตรานี้ไม่รวม 
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีออกใบกำกับภาษี
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ใบละ2ยูโร/ใบ/ครั้ง
 • ค่าใช้จ่ายเดินทางเดินทางไป-กลับเพื่อยื่นวีซ่าสถานทูตแต่ละแห่ง
 • ค่าแปลเอกสารตามที่สถานฑูตแจ้ง