ทัวร์ตุรกี Amazing Turkey 9D6N By TK (OCT-NOV'18) ทัวร์ตุรกี ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์ตุรกี Amazing Turkey 9D6N By TK (OCT-NOV'18) ทัวร์ตุรกี ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 36,999 บาท
รหัสสินค้า: SST_AZT_TK
สถานะสินค้า:
ทัวร์ตุรกี9วัน6คืน  

บินตรงสู่อิสตันบูลกับสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์


ทัวร์ตุรกี ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์





 

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ  : ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ราคาต่อท่าน
 
กำหนดการเดินทาง                      ราคา/ บาท
 
ตุลาคม 2018
 
10-18 ต.ค // 11-19 ต.ค
 
12-20 ต.ค.// 13-21 ต.ค.
 
17-25 ต.ค// 26 ต.ค -3 พ.ย//28 ต.ค -5 พ.ย
 
 
 
 
 
36,999
 
38,555
 
37,500
 
 
 
พฤศจิกายน 2018
 
9-17 พ.ย. // 16-24 พ.ย. //23 พ.ย.-1 ธ.ค.// 30 พ.ย-8 ธ.ค
 
 
36,999
พักเดี่ยวเพิ่ม 7,900
 
ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ไม่สามารถสะสมไมล์ได้
 
หมายเหตุ
1.  ราคานี้สำหรับผู้โดยสาร 30 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอเก็บค่าทัวร์เพิ่ม  ท่านละ 3,000 บาท
2.  ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษแล้ว
 
อัตราค่าบริการนี้รวม  
1.     ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เที่ยวบินชั้นประหยัด   (กรุงเทพ-อิสตันบูล-กรุงเทพ)
        และรวมตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 1 เที่ยว
2.    ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
3.    ค่าพาหนะทุกชนิด หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยวพร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง    
4.    ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
5.    ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ , น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
6.    ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ  
7.    ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์  
8.    ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.   ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
2.   ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
3.   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4.   ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
5.   ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ท่าน
6.   ค่าทิปพนักงานขับรถ-ทิปหัวหน้าทัวร์-ทิปไกด์ท้องถิ่น ( 90 USD/คน/ทริป)
7.   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ  
8.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%