ทัวร์ตุรกี เที่ยวครบ 11 วัน BY TK (ธ.ค.61 และ ปีใหม่62) ทัวร์ตุรกีดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์ตุรกี เที่ยวครบ 11 วัน BY TK (ธ.ค.61 และ ปีใหม่62) ทัวร์ตุรกีดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 55,900 บาท
รหัสสินค้า: HMY_MRC_TK
สถานะสินค้า:

Highlight!  ที่เราจัดมาเพื่อท่าน

อิสตันบูล-ฮิปโปโดรม-มัสยิดสีน้ำเงิน-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย- ชานัคคาเล่- บ้านพระแม่มารี- เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-คอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง- นครใต้ดิน-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-บูร์ซามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยาวนาน ตั้งแต่ปลายสมัยโรมันในยุคจักรวรรดิไบเซนไทน์ที่คริสตศาสนาเฟื่องฟู- เมืองอังการา เป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบัน- และเป็นเมืองใหญ่อันดับสอง-"ซาฟรานโบลู" (Safranbolu) เมืองมรดกโลกเมืองออตโตมันโบราณที่เป็นมรดกโลกอันทรงคุณค่า สภาพบ้านเรือนแบบออตโตมันขนานแท้ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัสบนเส้นทางของประเทศสองทวีป ตุรกีเป็นประเทศที่สวยงามด้วยมรดกโลกและสิ่งมหัศจรรย์ของโลก รวมทั้งร่องรอยแห่งอารยธรรมโบราณอันยิ่งใหญ่ ชมความงามเมืองเก่าโรมัน และศิลปะตะวันออก

ทัวร์ตุรกีดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์


 


อัตราค่าบริการ : โปรแกรมมิราเคิล ตุรกี 10  วัน เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น จึงไม่มีราคาสำหรับเด็ก
วันเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้อง
2-3 ท่าน
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
1-11 ธ.ค. 2561 55,900.- 10,500.-
(ปีใหม่) 27ธ.ค61-6ม.ค62
อัตรานี้รวม
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์(น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน)
 2. ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
 3. โรงแรม ที่พัก พร้อมอาหารเช้าบุฟเฟต์ อาหารตามที่ระบุในรายการตามรายการที่ระบุ
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 5. ค่ารถโค้ช แอร์ ในการนำเที่ยวตามรายการ
 6. ค่าน้ำระหว่างมื้ออาหารทุกมื้อ / น้ำดื่มบริการบนรถ วันละ 2 ขวด /ท่าน
 7. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ (คิดเป็น 10 วัน รวมเท่ากับ 60 USD)
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางเท่านั้น วงเงิน 1,000,000 บาท มีค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 500,000 บาท (สำหรับอายุ 76 ปี ปีขึ้นไป คุ้มครอง 50%) แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
หมายเหตุ: ประกันภัยอุบัติเหตุนี้ไม่คุ้มครองถึงสุขภาพ หากท่านต้องการ ซื้อประกันคุ้มครองสุขภาพเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทสอบถามข้อมูลเพิ่ม
อัตรานี้ไม่รวม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์,แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์  ขึ้นอยู่กับการบริการ
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%       
 4. ค่าน้ำหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ต่อท่าน
 5. ทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความประทับใจในบริการ
การให้ทิปตามธรรมเนียม ทางบริษัทฯมิได้มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของท่านเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไกด์ และคนขับรถ